Nord-Odal kommune har vedtatt Reglement for folkevalgte organer (PDF, 228KB). Vi anbefaler dere å sette dere inn i dette, spesielt § 5 Møteplikt/forfall - varamedlemmer.

Under følger en oversikt over de viktigste plikter og rettigheter du har som folkevalgt i Nord-Odal kommune.
 

Rett og plikt til å delta i møte

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i, med mindre du har gyldig forfallsgrunn eller er inhabil i en sak. Møteplikten i folkevalgte organer går blant annet foran jobb, verv i frivillige organisasjoner og lignende.  
De folkevalgte (både faste medlemmer og varamedlemmer) oppfordres til å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Neste års møteplan blir lagt frem i kommunestyremøte i desember. Møtene er dermed planlagt i god tid. Det varsles om det blir endringer i møteplan. 
 

Forfall

Gyldig forfall

Gyldig forfall foreligger hvis sykdom eller andre hindringer (vektige velferdsgrunner) gjør det umulig eller uforholdsmessig byrdefullt å møte. Eksempler på gyldig forfall er sykdom, uoppsettelig arbeid som forretningsreiser, og store familiebegivenheter som bryllup og begravelser.

Gyldig forfall skal kunne innfris med et visst rimelig skjønn, men kriteriene for gyldig forfall er strenge.
 

Ugyldig forfall

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter.

Forfall protokollføres.
 

Melde forfall

Kan et medlem eller innkalt varamedlem i det folkevalgte organet ikke møte på grunn av gyldig forfall skal vedkommende straks melde forfall.  Det er viktig at det under alle omstendigheter må meldes forfall så snart det er klart at man ikke kan møte. Forfall meldes til kommunens administrasjon og forfallsgrunn skal oppgis. Det er møteleder som i møte tar opp om forfallet kan godkjennes. Det er viktig at forfall også meldes om det kun er deler av møte medlemmet ikke kan delta på.  Det skal kalles inn varamedlem også i disse tilfellene.

Forfall kan meldes i «møteportalen», på mail til postmottak eller på telefon. Forfall som meldes dagen før eller samme dag som møtet må meldes på telefon til kommunens servicekontor.
 

Stemmeplikt

Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemming, plikter å stemme.
 

Rett til fri fra arbeid

Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale folkevalgte organer.

Arbeidstakere som har et kommunalt verv på heltid eller deltid, har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden.
 

Habilitet

Medlemmer skal melde fra til møteleder på forhånd om det er grunn til å anta at medlemmet er inhabil ved behandlingen av en sak. Administrasjonen skal straks kalle inn varamedlem når noen melder at de må fratre på grunn av inhabilitet.

Spørsmål om inhabilitet avgjøres av det folkevalgte organet uten at vedkommende medlem deltar, jf. Kommunelovens § 11-10 og forvaltningsloven kapitell II. Det skal av vedtaket fremgå etter hvilken hjemmel vedkommende er inhabil, jf. Kommunelovens § 11-4.  

Den som er inhabil skal ikke delta i behandlingen av saken, verken i forhandlingene eller avgjørelsen.
 

Tapt arbeidsfortjeneste og utgifter

Folkevalgte som på grunn av vervet påføres inntektstap eller andre utgifter, har krav på å få erstattet dette opp til et gitt beløp fastsatt i forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder for Nord-Odal
 

Møtegodtgjørelse

Den som har et kommunalt verv har rett til godtgjørelse for sin innsats.
 

Samtykke til å stille til valg