Kjøkkenet og vaskeriet er lokalisert sammen med Nord-Odal sykehjem. Kjøkkenet produserer mat til alle omsorgsenhetene i kommunen. Kjøkkenet har også tilbud om matombringing for hjemmeboende.

Kjøkkenet drifter egen kantine og tar på seg å lage møtemat internt i kommunen.

Vaskeriet vasker alt av personaltøy for helse, samt pasienttøy og flatvask for institusjonene.