407 000 daa av Nord-Odal kommunes totalareal på 508 000 daa er skogsmark. Ca 97% av dette, dvs. 395 000 daa er produktivt areal (Kilde: Arealressurskart AR5, årsversjon 2022, NIBIO). Mer om skogfylket Innlandet kan du lese på Statsforvalteren i Innlandet og hos Norsk Institutt for bioøkonomi.

Skogfond

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i skogen.

Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen. 

Lenke til: 

Landbruksdirektoratets sider om skog

Forskrift om skogfond

Skjema refusjon skogfond

Skjemaoversikt skogbruk

Granplante

Skogsveg og drift

For å utnytte skogressursene er det nødvendig å ha gode skogsbilveier. Dette er avgjørende for å drive et bærekraftig og rasjonelt skogbruk.

Tilrettelegging for bedre tilgang til skogressursene gir grunnlag for økt skogbasert verdiskaping. Modernisering og videreutvikling av dagens veinett vil gjøre at høstingen av skogressursene kan skje på en mest mulig lønnsom måte. En effektiv og rasjonell utnyttelse av skogarealene er god miljø- og klimapolitikk.

Det er 19 000 km med landbruksveger i Innlandet, fordelt på 12 000 km i Hedmark og 7 000 km i Oppland (Kilde: Statsforvalteren i Innlandet).

Lenker til: 

Skjema bygging av landbruksveg

Skjema tilskudd til bygging av landbruksveg

Hjortebukk

Skogbruksplan med miljøregistreringer

Skogbruksplanlegging involverer både offentlige og private aktører. Statsforvalteren har ansvaret for å koordinere pågående skogbruksplanprosesser der statstilskudd er aktuelt.

Skogeier kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke utgifter til skogbruksplanlegging. Mer informasjon om skogbruksplanlegging med miljøregistreringer finner du hos Landbruksdirektoratet.

Flekkmarihand

Tilskuddsordninger

Det er tilskuddsordninger til både skogkultur og skogsbilveg. Regionalt styres tildeling av Tiltaksstrategi for skogbruk for Glåmdalsregionen. Tradisjonelt har ungskogpleie og markberedning blitt prioritert. Det har de siste årene også blitt gitt tilskudd til tettere planting som klimatiltak. Mer om tilskuddsordninger her.

Åkerelg

Kommuneskogen

Nord-Odal kommunes skogeiendom er i følge siste skogbruksplan på i alt 43 800 dekar, hvorav 38 695 dekar er produktiv skog fordelt på 38 teiger. Stående kubikkmasse er over 500 000 m3 som har et årlig opptak på nesten 43 000 tonn CO2.

Det er nedsatt et kommuneskogutvalg bestående av tre personer. Arbeidsområdet til utvalget omfatter drift og forvaltning av skog med tilhørende koier og hytte ved Langstråmyra, Gjeddevasskoiene, lager ved Fløytdammen, salg og utleie av festetomter på skogeiendommene, skogsvegnettet samt organisering av jakt og jaktutleie på kommunens eiendom. Kommunestyret har gitt klare føringer på at kommuneskogen skal være et forbilde for å ivareta hensyn til vilt, jakt og friluftsliv.

Jakt i kommunens skog

De ytre teigene leies bort til jaktlagene med tilstøtende terreng. På de indre teigene, det vil primært si Rovelstad, organiseres og selges elg-, hjorte- og rådyrjakta på flere måter. Spesielt guidet elg- og rådyrjakt har i mange år vært populært. Småviltjakta leies bort til Nord-Odal Jakt- og Fiskeforening.

Skogshusvær

På kommunens skogeiendom er det 18 skogshusvær. Disse leies ut på åremål.

Skogsveger

Kommunen er deleier i mange veger i og med at kommunens skogteiger er spredd over store deler av kommunen. Hovedvegnettet, som kommunen eier alene, består av Ottvegene, Igletjernsvegen, Mortleiken og Tjennsjøvegen. For å kjøre på Ottvegene betales bompenger ved Fløytdammen. Det er mulig å kjøpe både enkeltturer og årskort.

ayla_jakt i kommunens skog

Gjeddevasskoiene

Kommunen eier også Gjeddevasskoiene, som er en perle ved Gjeddevatnet, ca 15 min. fra Sand. Koiene leies ut gjennom Inatur.

Viltforvaltning

Forvaltningen av hjortevilt styres utover lover og regler av den politisk vedtatte Forvaltningsplan for hjorteviltplan for Nord-Odal kommune 2023-2029 - lenke. Hjorteviltet er en viktig ressurs, både til rekreasjon og mat. Årlig skytes det 160 – 180 elger i kommunen. Hjortestammen er økende, men fortsatt ganske ny her i kommunen. Rådyrstammen er relativt stor, noe som dessverre fører til mange påkjørsler.

Fallvilt - viltpåkjørsel

Ved viltpåkjørsel skal man ringe politiet på 02800.  De videreformidler til kommunen, som har utdannet og erfarent personell på døgnvakt. Det er hjortevilt som er kommunens ansvar. 


Andre henvendelser om vilt rettes til kommunen på 62 97 81 00.

Elgku