Hva menes med boplikt?

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen. Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet. Boplikten skal være med å sikre dette. Det kan være boplikt på landbrukseiendommer og på andre eiendommer. Boplikten kan være personlig eller upersonlig.

Boplikten anses som oppfylt når eiendommen er bebodd etter regler fastsatt i medhold av lov om folkeregistrering, jf. konsesjonsloven § 6.

Det er tre former for boplikt:
· Lovbestemt boplikt på landbrukseiendommer som følge av konsesjonsloven,
· Boplikt som vilkår fastsatt i vedtak for å få innvilget konsesjon på landbrukseiendommer,
· Boplikt som følge av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon (boligeiendom). Du kan lese mer om dette på Landbruksdirektoratets nettside.

Frist for tilflytting

Frist for å sørge for fast bosetting er ett år etter ervervet.

Bopliktens form og varighet

Lovbestemt, personlig boplikt på landbrukseiendom har en varighet på fem år.

Boplikt gitt som konsesjonsvilkår har normalt en varighet på fem år ved personlig boplikt. Stilles det konsesjonsvilkår om upersonlig boplikt, gjelder den ofte i hele eiertida.

Boplikt som følge av nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon er upersonlig og gjelder i hele eiertiden.

Boplikt som følge av nedsatt konsesjonsgrense

Nord-Odal kommune har innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Dette er for å hindre at eiendommer som bør benyttes som helårsboliger blir benyttet som fritidsboliger. Formålet med boplikt er å opprettholde et levende bomiljø og å skape forutsigbarhet med tanke på arealbruk og infrastruktur i kommunen.

Forskriften gjelder alle bebygde eiendommer som er eller har vært i bruk som helårsbolig. Dette kan for eksempel være boliger i regulerte boligfelt, leiligheter, boliger på små landbrukseiendommer og frittliggende boliger på fradelte tomter.

Boligeiendom, som ellers kan overtas konsesjonsfritt og uten boplikt, kan i Nord-Odal bare overtas konsesjonsfritt hvis erverver forplikter seg til å sørge for fast bosetting innen ett år.

I tilfeller hvor boplikten ikke overholdes, skal kommunen følge opp dette etter konsesjonslovens regler. I ytterste konsekvens må å eieren selge eiendommen.

 

Eiendom med flere boenheter

(F.eks. Flere bolighus på samme tomt)

Det er tilstrekkelig med fast bosetting i en av boligene.

Eiendom med utleieenhet

Det er tilstrekkelig med helårsbosetting enten i hoveddelen eller utleiedelen av boligen. Boplikten kan ikke oppfylles ved kortvarig utleie, utleie av feriebolig eller lignende, men må ha helårsbosetting som formål.

Seksjonert bolig

Det må være fast bosetting i hver boenhet.

Søknad om fritak eller utsettelse av boplikt

Det må søkes konsesjon for eiendommen hvis:

· Kjøper vil søke om fritak fra boplikten.
· Kjøper vil søke om utsatt frist for tilflytting.
· Kjøper ser at det ikke lar seg gjøre å sørge for fast bosetting innen ett år når det nærmer seg fristen for tilflytting.

Fyll ut blått skjema Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, LDIR-359.

Bruk feltet for tilleggsopplysninger på side 3 for å begrunne søknaden.