Naturundersøkelser på Granerud

I forbindelse med kartlegging av muligheter for solkraftverk på Granerud, vil Hydro Rein/GEISLI AS gjennomføre naturundersøkelser på området sommeren 2024.

Mulig solkraftprosjekt på Granerud – gjennomføring av naturundersøkelse

I forbindelse med at kommunestyret i Nord-Odal har sagt ja til å reservere plass i Elvia’s nett for en mulig produksjon av strøm fra et solkraftanlegg, vil det i år bli gjennomført en kartlegging av naturen i området.

Mulig solkraftprosjekt - lokasjon

Geisli har identifisert et område som kan egne seg til solkraft rett ved det eksisterende Granerud industriområde. Figur 1 viser kart over området. Planområdet strekker seg over deler av eiendommen gbnr. 34/1 med maksimalt areal behov innenfor planområdet på ca 42 ha (0,42 km2). Arealbehovet på 42 ha tilsvarer en solpark på 35 MWp.

Området omkranses av fylkesvei 209 i sør og øst, og har en skogsbilvei som deler området i to. Skogsbilveien starter ved Nord-Odal transformatorstasjon og Nord-Odal gjenvinningsstasjon ca. 700 m sørvest for planområdet. Veien fortsetter nordover med en avstikker mot sørøst gjennom et gårdsbruk lokalisert ca. 50 meter utenfor planområdet, deretter gjennom området for tenkt tiltak og møter fylkesveien i østre utstrekning av eiendommen. Det er også en 22 kV kraftlinje eid av Elvia som krysser området og tilknytter seg Nord-Odal transformatorstasjon, markert i grønt på kartet.

I kommunens reguleringsplan er ca. halve planområdet (sør for skogsbilveien) omregulert til industri i en utvidelse av Granerud industriområde. Et prosjekt i størrelsesorden 13 MWp vil i sin helhet kunne plasseres innenfor dette området.

I dag består området av delvis hugget skog, og noe skog med varierende alder etter hogstklasse 3, 4 og 5.

Utvikling av et solkraftverk vil føre til arealinngrep og inngrep i naturen.

For å kartlegge konsekvenser for natur og biomangfold av en full utbygging, vil Geisli foreta en naturkartlegging denne sesongen.

Oversiktsbilde OVF Granerud