Spesialundervisning for voksne 

Voksne som er i grunnskoleopplæring kan ha rett til spesialundervisning. Dersom de skal ha rett er det to kriterier som avgjør det. Det første er at den voksne eleven ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære voksenopplæringen. Det andre er at den voksne eleven har et behov for å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter. Dette er noe som kan være aktuelt dersom voksen eleven har fått en sykdom eller en skade som gjør at den voksne eleven trenger hjelp for å fungere i det daglige. Eller, det kan være aktuelt dersom den voksne eleven har fullført videregående opplæring men fortsatt trenger opplæring. 

For at kommunen skal fatte et enkelt vedtak om at den voksne eleven skal motta spesialundervisning, kreves det at PP-tjenesten gjør en sakkyndig vurdering i forkant av et eventuelt vedtak. Det er voksenopplæringen, eleven eller vergen som kan be om at en sakkyndig vurdering blir gjort.