Søknad om skoleskyss

Ordinær skoleskyss

Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensa to kilometer. Det må forventes at elevene går en rimelig avstand til holdeplass.

Delt bosted

Det gis skyss til begge bosteder når eleven bor hos hver av foreldrene, og det er et fast og forutsigbart opplegg.

Tilleggsdokumentasjon til søknaden:
"Søknad om skoleskyss ved delt bosted" 

Funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom

Elever som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, kan ha rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen.

Tilleggsdokumenter til søknaden:
"Søknad om skoleskyss ved sykdom/funksjonshemming"
Dokumentasjon på skyssbehovet (legeerklæring)

Særlig farlig eller vanskelig skoleveg

Kommunen kan gi elever rett til skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Mer informasjon om denne rettigheten finner dere i "Reglement om skoleskyss i Nord-Odal kommune". (PDF, 1MB)

Elever ved privatskole

Elever ved private skoler som får statsstøtte har rett på skoleskyss. Retten gjelder bare innenfor kommunegrensen der eleven er folkeregisterregistrert.