Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen. Som kommunens øverste politiske organ, skal kommunestyret avlastes for enkeltsaker og fortrinnsvis behandle saker hvor det er nødvendig med en grundig og bred politisk behandling. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen.
 

Administrasjon og øvrige ansatte i Nord-Odal kommune (ca 500 personer) handler i tråd med politiske vedtak når de yter sine tjenester.