Kongsvinger kommune er vertskommune, og senteret holder til i Rådhuset på Kongsvinger. Samfunnsmedisinsk senter består av en rådgiver innen miljørettet helsevern, to kommuneoverleger og koordinator for samfunnssikkerhet og beredskap. Koordinatorfunskjonen er per nå kun for Kongsvinger kommune. 
Samfunnsmedisin er et medisisnk fagområde som har sin oppmerksomhet rettet mot helsetilstanden i befolkningen og på livsmiljøet og samfunnsforhldene befolkningen lever i. Faget bygger på erkjennelsen av at det er en sammenheng mellom helse og samfunn.

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen har oppgaver innen følgende områder:

 • Folkehelse og forebygging
 • Medisinskfaglig rådgivning i planarbeid
 • Medisinskfaglig rådgivning i tjenesteutvikling
 • Miljørettet helsevern
 • Helseberedskap
 • Smittevern
 • Helsejuss
 • Veiledning

Kommuneoverleger knyttet til Samfunnsmedisinsk senter: 

 • Camilla Kvalø Smedtorp
 • Arne Skogholt

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern har ansvar for å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet boilogiske, kjemiske, fyfiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern er em lovpålagt kommunal oppgave, jfr Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven).

Miljørettet helsevern utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og saksbehandling etter deler av folkehelseloven og strålevernloven med tilhørende forskrifter.

Miljørettet helsevern er plassert under samfunnsmedisinsk senter for Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger kommune, hvr Kongsvinger er vertskommune.

Fagområder
Miljørettet helsevern fører tilsyn ed flere ulike virksomheter som barnehager, skoler, skolefritidsordninger (SFO), sykehjem, asylmottak, utleieboliger, bassengbad, solarier, hulltaking-/tatoveringsvirksomheter m. fl. Vi behandler klager og fgir faglige råd og uttalelser i saker som omhandler miljørettet helsevern.

Andre fagområder som går under miljørettet helsevern er:

 • Støy
 • Inneklima
 • Skadedyrkontroll
 • Badevann
 • Legionella
 • Luftkvalitet
 • Stråling
 • Radon
 • Drikkevann
 • Uttalelser til plansaker på ulike nivå

Følgende virksomheter skal sende melding til oss før oppstart og ved vesentlige endringer i drift:

 • Skoler, barnehager og dagmammavirksomheter
 • Solarier
 • Frisør-, hudpleie-, tatoverings- eller hulltakingsvirksomhet
 • Undervisnings- og forsamlingslokaler
 • Svømmabasseng og badeanlegg
 • Asylmottak
 • Campingplasser
 • Virksomheter som har kjøletårn, luftskrubbere e.l.

Ta kontakt med oss for å oversendt meldeskjema.