Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også bidra til å styrke allmennhetens tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av misligheter og andre uheldige forhold.

For å sikre at dette gjøres i tråd med bestemmelsene i kommuneloven, er enhver kommune pålagt å velge medlemmer til kommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget i Nord Odal kommune består av 5 medlemmer. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets medlemmer, mens de andre medlemmene ikke kan ha andre politiske verv i kommunen.

Medlemmene til kontrollutvalget velges av kommunestyret, og er kommunestyrets redskap. Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer, jf. § 1 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon – 2019. Utvalgets medlemmer er underlagt taushetsplikt i saker som behandles i utvalgets møter.

Kontrollutvalgets rammer – ansvar og myndighet

Kontrollutvalgets rammer, retningslinjer og oppgaver er regulert i Kommuneloven av 2018. I tillegg er dette utdypet i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon utgitt i 2019. Kontrollutvalget har utstrakt innsynsrett i den kommunale forvaltningen, og kan gjennomføre de undersøkelser som utvalget mener er nødvendig.

Kontrollutvalgets ansvar og myndighet er, jf. § 23.2 i Kommuneloven, å påse at:

a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte,

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak,

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i,

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)

e) vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

Arbeidet og kontrollutvalgets støttespillere

Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. Kontrollutvalget skal ikke være en arena for partipolitikk, eller overprøve politiske beslutninger. Det er kontrollperspektivet som skal legge føringer for debatten i kontrollutvalget, og som skal gi utvalget gjennomslagskraft på tvers av partipolitiske skillelinjer

For at kontrollutvalget skal ivareta sin kontrollfunksjon, er utvalget avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat og revisor. Sekretariatet er kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller, og skal sikre at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og forberedt.

Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS (Konsek Øst IKS) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes kommuner. Selskapet (2005) hadde opprinnelig sju eierkommuner og het Glåmdal sekretariat IKS frem til 31.12.2020. Fra 1.1.21 er selskapet utvidet med Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal med sine fem kommuner og skiftet navn til Konsek Øst IKS. Sekretariatet er lokalisert med hovedkontor på Kongsvinger med en daglig leder og 1 ansatt, i tillegg til et avdelingskontor på Rena med en ansatt.

Utvalget skal, i løpet av valgperioden, sørge for å få gjennomført minst én forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. I tillegg innkalle administrasjonen til å orientere, besøke kommunale virksomheter, og få gjennomført granskninger dersom dette er nødvendig.

Revisjon Øst IKS er ansvarlig for å gjennomføre pålagte kontrolloppgaver og undersøkelser som kontrollutvalget bestiller. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av arbeidet til kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.