Hva er konsesjon

Konsesjon er tillatelse fra konsesjonsmyndighetene til å erverve en eiendom. En erverver er en som overtar eiendom som ny eier. Et “erverv” er et fellesord for alle måter en kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave, skifte, osv. Måten eiendommen er ervervet på er uten betydning for konsesjonsplikten. En eiendom kan være hus, gård, ubebygd tomt eller andre arealer. Ved overdragelse av en eiendom som er konsesjonspliktig, må ny eier søke kommunen om tillatelse til å overta eiendommen.

Kommunen registrerer konsesjonsforhold i eiendomsregisteret og erverver kan deretter sende skjøtet til tinglysing hos Kartverket. På kartverkets nettsider finnes informasjon om tinglysing og det er mulig å laste ned skjøte for utfylling, se lenke nedenfor.

Nedsatt konsesjonsgrense

Nord-Odal kommune har innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for å hindre at eiendommer som bør benyttes som helårsbolig blir benyttet som fritidsbolig. Det betyr at erverver må søke konsesjon dersom eiendommen skal bli uten fast boende. Denne lokale forskriften setter slektsunntaket ut av kraft, slik at konsesjonsfri overtakelse av helårsbolig til nær slekt er også betinget i at noen bosetter seg på eiendommen.

Søke konsesjon eller sende egenerklæring om konsesjonsfrihet?

Når må man søke konsesjon

Et eiendomserverv er konsesjonspliktig dersom det ikke er gjort unntak i konsesjonsloven eller i forskriften. Loven er slik at dersom det ikke finnes en konsesjonsfrihetsgrunn, eller erverver ikke kan bekrefte vilkår som er satt som betingelse for konsesjonsfriheten, må erverver søke konsesjon.

For eiendommer som er konsesjonspliktige må ny eier søke konsesjon for å overta. Søknaden sendes til kommunen der eiendommen ligger og det er kommunen som avgjør søknaden.

Det må søkes konsesjon for bebygd landbrukseiendom med mer enn 100 daa totalareal eller 35 daa dyrka jord. Blått skjema LDIR-359 brukes også ved kjøp av eiendom under 100 daa totalareal når eiendommen er ubebygd og avsatt til landbruks-, natur og friluftslivsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel. I tillegg skal skjemaet benyttes av de som søker om utsettelse eller fritak fra boplikten på boligeiendom (nedsatt konsesjonsgrense).

Søknadsskjema LDIR-359 finner du under Skjema.

Plikt å søke konsesjon for erverv som i utgangspunkt er konsesjonsfrie

I tilfeller der ny eier ikke skal innfri kravene for å kunne overta konsesjonsfritt, må det søkes konsesjon. Det gjelder blant annet:

· Hvis erververen ikke skal bosette seg på landbrukseiendom som overtas fra nær slekt/ved odel. Det er lovbestemt boplikt hvis landbrukseiendommen innfrir arealkravene til en

odelseiendom (35 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord – eller 500 daa produktiv skog) og har våningshus.

· Hvis erververen ikke skal bosette seg på boligeiendom/boligtomt som omfattes av reglene om nedsatt konsesjonsgrense/nullkonsesjon.

Når kan man overta eiendom konsesjonsfritt

Et eiendomserverv kan være konsesjonsfritt på grunn av eiendomstypen, eller fordi erverver er odelsberettiget til eiendommen eller i nær slekt med overdrager. Ny eier må likevel sende en egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen.

Der en erverver ikke oppfyller vilkårene om konsesjonsfrihet, må søknad om konsesjon sendes.

Overtakelse av eiendommen ved egenerklæring om konsesjonsfrihet

Det må fylles ut ett skjema per erverver, og eierandel for hver enkelt skal oppgis. Veiledning for utfylling gis på side 3 og 4 i skjemaene som du du finner under Skjema. Kontakt eventuelt kommunen ved behov for hjelp. Rødt skjema (LDIR-356) brukes ved egenerklæring om konsesjonsfrihet for eiendom med mindre enn 100 daa totalareal og 35 daa dyrket jord. Skjemaet benyttes bl.a. ved kjøp av bolig- og fritidseiendom. Grønt skjema (LDIR-360)brukes ved egenerklæring om konsesjonsfrihet på grunn av odel eller på grunn av slektskap for landbrukseiendom med totalareal på 100 daa eller mer, eventuelt 35 daa dyrka jord.

Gebyr for behandling av søknad om konsesjon

Gebyr er regulert av forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling og kommunale avgifter og gebyrer som vedtas årlig.

Ulike måter å sende inn egenerklæring/søknaden på ·
-Via vår innsendingsløsning
· Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua
· Oppmøte på servicetorget

Skjema
· Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (LDIR-356)
o Veiledning for utfylling
· Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (LDIR-360)
o Veiledning for utfylling - egenerklæring
· Søknad om konsesjon (LDIR-359)
o Veiledning for utfylling - søknad om konsesjon

Lover og forskrifter
· Konsesjonsloven
· Forskrift om konsesjonsfrihet
· Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, Nord-Odal kommune
· Rundskriv M-1/2021 Konsesjon, priskontroll og boplikt
· Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

Lenker
· Landbruksdirektoratet
· NIBIO Gårdskart
· Skjøte - Kartverket

Gebyrer og priser
· Gebyrheftet