Kommunalt vann og avløp

Offentlig vann og avløp i Nord-Odal eies og driftes av Glåmdal Interkommunale vann- og avløpsselskap IKS (GIVAS).  

Selskapet eier og drifter alle offentlige vann- og avløpsanlegg i de fem kommunene Grue, Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal.

De jobber med utvikling, og vedlikehold og drift. De har også oppgaver knyttet til vegvedlikehold i noen av kommunene men ikke i Nord-Odal.

Vaktnummer for akutte hendelser:

404 04 840 og har følgende tastevalg:

 • Akutte hendelser angående vann tast 1
 • Akutte hendelser angående avløp tast 2
 • Akutte hendelser angående vei tast 3

Tilkobling offentlig vann og avløp

Dersom det søkes om tillatelse til tilkobling offentlig vann og avløp må det skje gjennom en ansvarlig søker.

 • Tilkoblingssøknad sendes til GIVAS (https://www.givas.no/kundeservice/tilknytning-1)
 • Søknad om tillatelse til tiltak sendes til kommunen

Utslippstillatelse

Kommunen behandler søknader om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, og har ansvaret for oppfølging og kontroll med disse. Kommunen har lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann. Forskriften setter blant annet rensekrav og oppgir godkjente renseløsninger.

Ønsker du søknadsskjema tilsendt, send e-post til postmottak@nord-odal.kommune.no

Slamtømming

Kommunen har ansvar for kontroll og tømming av mindre avløpsanlegg. For tiden har Br. Stenskjær kontrakt på tømming. Kommunen har lokal forskrift om slamtømming (https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2012-12-12-1410?q=nord-odal) som regulerer blant annet tømmefrekvens.
 
Tømming av tett tank må rekvireres direkte fra Br. Stenskjær.

Tømming av minirenseanlegg er regulert i serviceavtalen med leverandør. Som regel skal tømming rekvireres fra Br. Stenskjær av anleggseier i samråd med servicemann.

Fettutskillere

Virksomheter med fettholdig avløpsvann som er tilkoblet kommunalt avløp er underlagt lokal forskrift om fettholdig avløspvann. Fett i det kommunale avløpsnettet skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Problemer forårsaket av fettholdig avløpsvann kan være:

 • Fett størkner og tetter igjen ledningsnettet. Dette kan medføre oversvømmelser i kjellere mm.
 • Fett ansamles i pumpestasjoner og skaper problemer med pumper, samt øker behovet for rengjøring.
 • Fett skaper problemer ved renseanlegget.
 • Fett i avløpet øker problemer med rotter og lukt.

Virksomheter med fettholdig avløpsvann skal ha fettutskiller.

VA-miljøblad 121 - Fettutskilleranlegg omhandler krav til funksjon og teknisk utforming, bruksområder samt hovedtyper av fettutskillere.

Må du ha fettutskiller?

I utgangspunktet skal alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse ha fettutskiller. Kravet gjelder ved tilknytning til offentlig avløpsanlegg og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter.

Virksomheter som omfattes av kravet er for eksempel:

 • Restauranter
 • Kafeer og konditorier
 • Bakerier
 • Gatekjøkken
 • Pizza- og hamburgerbarer
 • Catering
 • Kantiner
 • Stormarkeder med ferskvaredisk
 • Selskapslokaler med kjøkken
 • Sykehjem, aldershjem, og andre institusjoner med kantine/kjøkken
 • Slakterier

Denne listen er ikke uttømmende.

Kommunen kan også ovenfor andre virksomheter med påslipp av avløpsvann med fettinnhold mer enn 150 mg/l i enkeltvedtak stille krav om installering av fettutskiller.

Kommunen kan etter søknad gi dispensasjon fra krav om fettutskiller ved virksomheter som i utgangspunktet omfattes av kravet, dersom fettkonsentrasjonen i avløpet fra virksomheten ikke overskrider 150 mg/l.

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren, slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter.

Bare fettholdig avløpsvann av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse skal ledes inn i fettutskilleren.

Spillvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner, oppvaskmaskiner, overvann og kjølevann skal ikke ledes til fettutskiller.

Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder etc. skal ikke ledes til fettutskiller, men til egen separat oljeutskiller. Utslipp av oljeholdig avløpsvann er regulert i Forurensningsforskriften kapittel 15, krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett skal ikke ledes til fettutskiller. Frityrfett skal samles opp og leveres til godkjent mottak.

Oljeutskiller

Virksomheter med oljeholdig avløpsvann er underlagt forskrift om begrensning av forurensning. kap 15. Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Oljeholdig avløpsvann skal passere et oljeutskilleranlegg (sandfang, oljeutskiller og prøvetakingskum) før det føres videre til offentlig spillvannsledning (påslipp) eller eventuelt til eget utslipp i vassdrag. Den ansvarlige for virksomheten må sørge for at oljeutskilleranlegget blir installert, dimensjonert og driftet i henhold til kravene i kommunens forskrift.

VA - Miljøblad 120 Olje- og bensinutskilleranlegg omhandler krav til funksjon og teknisk utforming, bruksområder samt hovedtyper av olje- og bensinutskilleranlegg.

Må du ha oljeutskiller?

Kapittel 15 i forurensningsforskriften gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra:

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøyer
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • Anlegg for understellsbehandling som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende

Nedgravde oljetanker

En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig. Som huseier er det du som er ansvarlig ved en eventuell oljelekkasje. Bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ble forbudt fra 2020. 

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

Vi presiserer at oljetanker som ikke er i bruk skal fjernes eller saneres slik at forurensing ikke kan skje. Det vil være praktiske hensyn som avgjør om tanken skal fjernes eller ikke. Melding om fjerning av nedgravd tank eller at den er tømt og fylt med masser sendes kommunen i henhold til §1-9 i forurensningsforskriften.

Vannmåler

I Nord-Odal kommune skal alle abonnenter som er tilkoblet kommunal vannledning og/eller kommunal avløpsledning ha installert vannmåler og tilbakeslagsventil for å hindre tilbakestrømming til vannledningsnettet.

Lokal forskrift vann- og avløpsgebyrer, kap. 3 Bestemmelse om vannmålere

Vannmåleren skal være GIVAS' eiendom og selve måleren bekostes av GIVAS. GIVAS bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket. Abonnenten må selv bekoste installasjon eller flytting av vannmåler, inklusive eventuell montering av ekspansjonstank. Installasjon av måler skal utføres av GIVAS eller av godkjent rørlegger. Etter installasjon skal vannmåleren plomberes av GIVAS eller av godkjent rørlegger på vegne av GIVAS.

I særlige tilfeller kan kommunen gi dispensasjon fra kravet.

Fristen for å installere vannmåler er 31.12.2024.

Vannprøver

Ønsker du å ta vannprøver for å analysere kvaliteten på drikkevannet ditt?  

Fra og med 1. januar 2022 skal prøvene leveres til Odal Rør og Varme AS på Sand. Adressen er Bunesvegen 48, 2120 Sagstua. Hvis lokalene ikke er åpne tar dere kontakt på tlf. nr 419 06 590 eller 922 43 939.

Her kan du også få utlevert prøveflasker og skjema som skal fylles ut ved innsending av prøvene. På skjemaet finner du en oversikt over de ulike parameterne og pris for de ulike analysene. Skjemaet gir også informasjon om uttak og forsendelse av vannprøver.

Prøvene blir hentet på tirsdager i uker med oddetall, og må være levert innen kl. 12 samme dag. Vær oppmerksom på at ved analyse av enkelte parametre må prøvene være så ferske som mulig. Er dere usikre på hvordan det gjennomføres kan dere ta kontakt med SGS Analytics på Hamar, tlf. 40 00 70 01.

Bestilling av vanntest

Gebyrer

Gebyrer og priser