I Nord-Odal kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier bolig, fritidsbolig, næringsbygg eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen. 
 
Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen - for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker med mer. 
 
Eiendomsskatten blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Da vedtas også størrelsen på eventuelt bunnfradrag, skattesats og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt. 
 
Nord-Odal kommune benytter Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Skatteetatens grunnlag blir justert hvert år i samsvar med prisveksten for øvrig. 


Utregning av eiendomsskatt

Regnestykket kan virke litt komplisert, men vi skal forklare gjennom et eksempel. Vi starter med markedsverdien til boligen (som vi får fra Skatteetaten) og multipliserer denne med 0,7 (noe som gir en 30% reduksjon). 
 
Kommunestyret vedtar hvert år hvor mye av dette skattegrunnlaget som du må betale i eiendomsskatt.  For 2024 er det vedtatt en promillesats på 4,0 for eiendommer som er bebygget med bolig eller fritidsbolig mens for alle andre eiendommer er promillesatsen 6,0. 

Eksempel på utregning:  
Vi tar her utgangspunkt i en bolig der markedsverdien er 2 millioner kroner. 

2 millioner x 0,7 gir kroner 1.400 000  
4,0 promille av dette beløpet gir en eiendomsskatt på 5600 kroner i året. 

Merk: Har du bolig eller fritidseiendom uten formuesgrunnlag eller annen eiendom er det kommunens egne eiendomsskattetakster som legges til grunn for eiendomsskatten.

Min side og eiendomsskatteliste 

Du kan logge inn med sikker ID på Min Side for blant annet å se informasjon knyttet til din eiendom og dine fakturaer fra kommunen. (Fakturaen er tilgjengelig for den som mottar denne – vanligvis en person i hver husstand.)  

Offentlig skatteliste som viser eiendomsskatt for alle eiendommer i Nord-Odal, vil i tillegg ligge ute digitalt på kommunens nettsider og finnes i papirformat hos Servicetorget i kommunehuset i perioden fra 1. mars og i 4 uker framover. 


Klage på grunnlaget for eiendomsskatt 

Skatteetatens markedsverdier bygger på eiers opplysninger om boligens areal (primærrom), opprinnelig byggeår, og boligtype (enebolig, leilighet eller småhus). Disse opplysningene finnes i Skattemeldingen din. 

Mener du at opplysningene hos Skatteetaten likevel er feil, eller at formuesverdien for boligen i skattemeldingen din er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan du sende inn endringsmelding til Skatteetaten. De endringene du eventuelt gjør, kan være gjenstand for kontroll hos skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette. Frem til Skatteetaten har akseptert endringen, må utsendte fakturaer betales. Merk at Skatteetaten kan ha lang saksbehandlingstid. 

Merk: Klage på takster basert på kommunal taksering - sendes skriftlig innen 12. april til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller postmottak@nord-odal.kommune.no 

Betaling 

Selv om du klager på eiendomsskattetaksten eller oppdager feil i grunnlaget, må du betale fakturaen for kommunale avgifter, såfremt det ikke er inngått annen avtale med Nord-Odal kommune. (Eiendomsskattelovens § 25

Hvis det viser seg at klagen tas til følge, og det er betalt for mye eller for lite eiendomsskatt, vil dette bli korrigert på senere faktura for kommunale avgifter.