Interpellasjoner

Alle kommunestyremedlemmer har anledning til å komme med forespørsler utenom de sakene som står i innkallingen til møtet - interpellasjon.

Reglement for folkevalgte organer i Nord-Odal kommune 2020-2023


§18 Spørsmål/forespørsler/interpellasjon:

"Ethvert medlem av det folkevalgte organet kan rette forespørsel til møteleder om saker som ikke er ført opp i innkallingen. Forespørsler som gjelder konkrete saker behandles som spørsmål.

Spørsmålet rettes til møteleder ved starten av møte og krever ikke skriftlig svar. Møteleder eller kommunedirektøren/kommunedirektørens stedfortreder dersom møteleder ønsker det, besvarer henvendelsen. Møteleder kan etter omstendighetene meddele at spørsmålet ikke kan besvares, men at det besvares i neste møte. Ved behandling av forespørselen kan den som spør og den som besvarer ha et innlegg begrenses oppad til 3 minutter. Begge kan ha ordet en gang til. Ingen andre får ha ordet.

Utover de saker som er ført opp i innkallingen, kan hvert medlem av folkevalgte organ rette interpellasjoner til møteleder. Den skal være skriftlig og må være meldt til møteleder minst 4 arbeidsdager før møte skal avholdes.

Interpellasjon er forespørsler/spørsmål av prinsipiell karakter. Er det tvil om henvendelsens karakter avklarer møteleder i samråd med den som har kommet med henvendelsen om det er å betrakte som interpellasjon eller spørsmål.

Møteleder kan selv besvare interpellasjonen eller la kommunedirektøren/stedfortreder, eller andre gjøre det.

Ved behandlingen av interpellasjonen kan interpellanten, møteleder eller den som besvarer spørsmålet, få ordet to ganger. Andre skal ha ordet kun en gang. Taletiden bør avgrenses til 5 minutter for første innlegg fra interpellanten og den som svarer. Ellers bør taletiden settes til tre minutter for hvert innlegg. Behandlingen av den enkelte interpellasjon bør ikke overstig 30 minutter.

Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjonen kan kommunestyre ta opp til behandling om ikke møteleder eller 1/3 medlemmene i kommunestyre motsetter seg det."


Send inn interpellasjon

Interpellasjoner/forespørsler/spørsmål sendes til postmottak@nord-odal.kommune.no eller du kan benytte skjema. 

Alle interpellasjoner blir registrert i kommunens postsystem og vil være tilgjengelige for kommunens innbyggere så sant det ikke innholder opplysninger underlagt taushetsplikt.

 

Interpellasjon

Spørsmål

Primær