Under helse- og omsorgsetaten er det tre sykehjemsavdelinger i kommunen. Det er 2.- og 3. etasje ved Nord Odal sykehjem (NOS) og Solheim sykehjem, som er spesielt tilrettelagt for personer med demens.

Det er et tett samarbeid mellom avdelingene, Solheim og hjemmetjenesten

Søknad om sykehjemsplass sendes hjemmetjenesten ved inntaksteam.

Vederlag
Alle beboerne ved sykehjemmene betaler vederlag for oppholdet etter forskrifter fra Sosial og helsedepartementet. Egenbetalingen berører ikke formue, men 75% av Folketrygdens grunnbeløp og 85% av øvrige inntekter, pensjoner utover grunnbeløpet og renteinntekter.