Møtegodtgjørelse

Forskrift om folkevalgtes godtgjørelser og velferdsgoder ble vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 26.02.2020.
 

Formål

Forskriftens formål er å regulere rettigheter og plikter etter kommuneloven kapittel 8 for folkevalgte i Nord-Odal kommune.

Folkevalgtes rett og plikt til å delta i møte

Medlemmene i kommunens folkevalgte organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Gyldig forfall er sykdom eller andre hindringer som gjør det uforholdsmessig vanskelig å møte.

Folkevalgte har etter lovverket rett på fri fra jobb for å ivareta folkevalgte verv. Har en takket ja til folkevalgte verv fremkommer det i lovverket at en da har sagt ja til å prioritere dette fremfor blant annet verv i frivilligorganisasjoner.
 

Folkevalgtes rett til godtgjøring

Alle som har et tillitsverv i kommunen har krav på godtgjøring for sitt arbeid. Arbeidsgodtgjøringen er en kompensasjon for møtevirksomhet og forberedelser til møter.
 

Satser godtgjøring

Ordførers godtgjøring er 90% av stortingsrepresentantenes godtgjøring. Ordførers godtgjøring danner utgangspunkt for beregning av øvrige godtgjørelser.
 

Krav om dekning av utgifter og tapt inntekt

Krav om dekning av utgifter og tapt inntekt skal fremsettes så snart som mulig, og senest innen 3 måneder etter at møtet har funnet sted.

 

Tapt arbeidsfortjeneste

Erstatning for tapt inntekt og dekning av utgifter
Folkevalgte i kommunen har krav på erstatning for tap av inntekt som følge av et kommunalt verv. Det gis erstatning for tapt arbeidsfortjeneste inntil kr. 3.985,88,- pr dag.
Tapt arbeidsfortjeneste for inntil kr. 3.985,88 må dokumenteres.
Tapt arbeidsfortjeneste for inntil kr. 997,- pr dag krever ikke dokumentasjon.