Vi har alle en psykisk helse. Tjenesten skal bidra til å bedre menneskers evne til å mestre livet og hverdagen på tross av psykiske problemer, avhengighet eller livsutfordringer. Du kan søke om tjenester dersom du trenger hjelp grunnet psykisk uhelse eller har problemer i hverdagen og redusert livskvalitet på grunn av din psykiske helse. 


Tjenesten er et gratis tilbud til deg som bor eller oppholder deg i kommunen. Målgruppe er voksne over 18 år. Unntak for de under 18 år gjøres etter en faglig individuell vurdering. 

Du kan selv ta kontakt ved å ringe oss. Du kan også bli henvist fra lege eller andre du er i kontakt med. Responstid fra mottatt henvisning er inntil 3 uker. 

Vi kan nås på telefon via kommunens servicekontor  på hverdager mellom klokken 09.30 - 11.00 og mellom klokken 12.00-14.00.  

Vi er ingen akutt-tjeneste, og kontoret er derfor ikke alltid bemannet.  

Ved akutte situasjoner anmodes om å kontakte legevakt på telefon 116117 eller ditt legesenter/ din fastlege.   

Per i dag er ventetid for tjenester ca 5-6 uker. Ventetiden i den enkelte sak vurderes også individuelt etter en faglig begrunnelse av forsvarlig helsehjelp. 

   

Tjenesten omfatter: 

  • Kartlegging og vurdering utfra individuelle behov for helsehjelp 

  • Støttesamtaler for å sortere tanker og følelser, i tillegg til samtalebehandling 

  • Veiledning knyttet til å mestre og bedre egen livssituasjon 

  • Verktøy til å finne ut av egne muligheter og egne ressurser 

  • Bistand til å etablere kontakt med og koordinere tjenestetilbud fra andre samarbeidsparter og instanser som fastlege, spesialisthelsetjenesten eller NAV 

  • Utarbeide og oppfølging av individuell plan, dersom det er behov eller ønskelig 

  • Tjenesten har ruskonsulent og samarbeid med LAR 

  • Tjenesten tilbyr også råd og veiledning for pårørende 

  • Tjenesten er kommunal rådgivende enhet for russaker 

 

 

Mestringsgruppe: 

Gruppetilbudet er en del av tjenestetilbudet, og som hovedsakelig tilbys de som vurderes inn i hovedforløp 1.  

Gruppetilbudet gir kunnskap om angst, depresjon, negative tankemønstre, utfordring med søvn og hverdagsutfordringer/livsbelastninger. Tjenesten vil også gi kunnskap om nyttige mestringsstrategier for best mulig å kunne leve med disse utfordringene. 

Gruppetimene er annenhver uke og ha en varighet på 1,5 time a 3 ganger. Gruppetimene avholdes i tjenestens lokaler onsdager kl 13.30-15.00. 

Turgruppe: 

Hver onsdag kl. 12.00. Møt opp ved Sand kirke. Gåtur i området på ca 1 time. Dette for å opprettholde god psykisk helse og forebygge isolasjon. Åpent for alle. 

 

For å sikre rett helsehjelp benytter tjenesten tre ulike hovedforløp skissert i veilederen «Sammen om mestring» 

Hovedforløp 1 – mild og kortvarige problem  

Hovedforløp 2 – Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser  

Hovedforløp 3 – Alvorlig og langvarige problemer/lidelser  

Fortløpende vurdering må ligge til grunn for tjenesten. slik at hver enkelt får rett tilbud. Lett tilgjengelige, fleksible, individuelt tilpassede tjenester er hovedprinsippet for alle og støtte opp under den enkeltes egen bedringsprosess. 

 

Det finnes også flere krisetelefoner du kan ringe for å snakke med noen: