Vedtekter for Jan Martin Møllers minnefond

  1. Den del av Jan Martin Møllers testamentariske arv til Nord-Odal kommune som omfattes av bankinnskudd i Odal Sparebank, samt opptjente renter fram til 01.10.91, eventuelt med fradrag for mulig restskatt og arveavgift, samt gave fra NFU Nord-Odal lokallag, utgjør fondets grunnkapital. Fondets grunnkapital utgjør kr. 1 110 335,-.
  2. Fondet bestyres av Nord-Odal formannskap, som er bemyndiget til å disponere fondets midler. Styret i minnefondet består minimum av 5 og maksimum 9 medlemmer. Endringer i vedtektene kan kun foretas av styret. Vedtektsendringer skal sendes på høring til kommunestyret.
  3. Fondets midler plasseres på en slik måte at størst mulig avkastning oppnås og sikres.
  4. Fondets midler skal benyttes til tiltak for psykisk utviklingshemmede i Nord-Odal kommune. Tiltakene skal være et supplement til kommunens lovpålagte forpliktelser overfor denne gruppen.
  5. Utdeling fra fondet utlyses når renteinntekter er på minst kr. 15.000 til fordeling. Utdelingen annonseres med en rimelig søknads-/forslagsfrist.
  6. Enkeltpersoner, interesseorganisasjoner for psykisk utviklingshemmede og andreorganisasjoner som arbeider med tiltak for psykisk utviklingshemmede i Nord-Odal kommune, kan søke om midler eller foreslå bruk. Utvalget som innstiller har anledning til å fremme forslag på eget initiativ.
  7. Et utvalg bestående av ordføreren, en representant for helse- og sosialtjenesten og en fra lokalforeningen av NFPU vurderer alle søknader/forslag og avgir prioritert innstilling om disponering av fondets avkastning til styret.
  8. Deler av avkastningen som ikke disponeres, blir tillagt fondet.

Godkjent av styret for Jan Martin Møllers minnefond i møte 27.03.2023, sak 001/23.

Søknader

Søknad pr. post sendes til:
Jan Martin Møllers minnefond 
Nord-Odal kommune 
Herredsvegen 2 
2120 Sagstua.