Klarlegge eksisterende eiendomsgrense

Hvis du ønsker eller har behov for å merke og måle en eksisterende eiendomsgrense, eller hvis du er usikker på hvor en eksisterende eiendomsgrense går, kan du rekvirere (bestille) en oppmålingsforretning til kommunen. Kommunens landmåler vil da innkalle berørte naboer og eventuelt andre rettighetshavere til en oppmålingsforretning i marka, slik at man kan klarlegge eiendomsgrensa i fellesskap. Landmåleren vil sørge for at eiendomsgrensa blir merket og målt i marka, og kommunen som lokal matrikkelmyndighet vil sørge for at de oppmålte eiendomsgrensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret).

Kommunen kan bare fastsette eiendomsgrenser som det er enighet om. Hvis det er uenighet om hvor eiendomsgrensa skal gå, anbefaler vi at man tar direkte kontakt med jordskifteretten eller øvrige domstoler for en rettslig avklaring.

På Kartverkets hjemmesider finner du skjema for å rekvirere en oppmålingsforretning for klarlegging av eksisterende eiendomsgrenser: Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Bruk skjemaet som heter «Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring».

Veiledning til rekvisisjonsskjema - oppmålingsforretning for klarlegging av eksisterende eiendomsgrense

Enkel veiledning til utfylling av skjema «Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring» for å rekvirere oppmålingsforretning for klarlegging av eksisterende eiendomsgrense

Fyll inn gårds- og bruksnummer til den eller de eiendommene som det ønskes oppmåling av.

Den som rekvirerer oppmåling krysser av for hvilken funksjon eller rolle man har for å bestille oppmåling.

Kryss av i punkt 3.2 for klarlegging av eksisterende eiendomsgrense.

Hva slags dokumentasjon som er nødvendig å vedlegge avhenger av saken, men det vil alltid være nødvendig å legge ved et kart som viser hvilke eiendomsgrenser som ønskes oppmålt. Hvis det er gamle grenser som ønskes oppmålt på nytt skal relevant dokumentasjon som for eksempel skylddelingsforretning eller annet dokument som beskriver eiendomsgrensene vedlegges.

Skriv inn navn og kontaktinformasjon til den som skal motta faktura for oppmålingsgebyr fra kommunen. Hvis det ikke fylles inn noe her, vil faktura for oppmålingsgebyr sendes til rekvirenten.

Her fyller den eller de som rekvirerer (bestiller) oppmåling inn navn, kontaktinformasjon og signatur.

Grensejustering

Hvis du ønsker eller har behov for å grensejustere et mindre areal med naboeiendommen kan sakstypen grensejustering være et alternativ. Denne sakstypen åpner for at mindre arealer kan overføres mellom eiendommer uten at man må søke om tillatelse først.

Hovedreglene for grensejustering er som følger:

  • En eiendom kan ikke øke eller redusere arealet med mer enn 5 %
  • Maksimalt areal som kan grensejusteres er 500 kvadratmeter
  • Ingen eiendom kan avgi mer areal enn 20 % av opprinnelig areal
  • Verdien av det grensejusterte arealet kan ikke overstige 1 G (G = folketrygdens grunnbeløp)

Hvis arealet du ønsker å overføre utgjør mer enn noen av punktene som er beskrevet ovenfor må man i stedet gjennomføre saken som en fradeling/arealoverføring.

Det er mulig å lese mer om grensejustering på Kartverkets hjemmesider: Grensejustering og arealoverføring

Skjema for å rekvirere (bestille) oppmålingsforretning med grensejustering finner du på Kartverkets hjemmesider: Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Bruk skjemaet som heter «Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring».

Veiledning til rekvisisjonsskjema - oppmålingsforretning med grensejustering

Enkel veiledning til utfylling av skjema «Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring» for å rekvirere (bestille) oppmålingsforretning med grensejustering:

Fyll inn gårds- og bruksnummer til de eiendommene som det ønskes grensejustering mellom.

Den som rekvirerer oppmåling krysser av for hvilken funksjon eller rolle man har for å bestille oppmåling.

Kryss av i punkt 3.1 for grensejustering.

Hva slags dokumentasjon som er nødvendig å vedlegge avhenger av saken, men det vil alltid være nødvendig å legge ved et kart som viser hvordan man ønsker å gjennomføre grensejusteringen og et signert dokument som viser at man er enige om grensejusteringen.

Skriv inn navn og kontaktinformasjon til den som skal motta faktura for oppmålingsgebyr fra kommunen.

Her fyller den eller de som rekvirerer (bestiller) oppmåling inn navn, kontaktinformasjon og signatur. Husk at både den som avgir og mottar areal må rekvirere.

Fradeling og arealoverføring

Fradele ny eiendom

Hvis man enten skal fradele en ny eiendom eller overføre et større areal til naboeiendommen, må man søke om fradeling og rekvirere (bestille) en oppmålingsforretning til kommunen. Saksgangen ved opprettelsen av en ny eiendom er at man først søker kommunen om tillatelse til å fradele eiendommen. Hvis fradelingssøknaden blir godkjent vil kommunens landmåler sørge for at det blir gjennomført det en oppmålingsforretning i marka sammen med naboer og eventuelle rettighetshavere for å merke og måle den nye eiendommens eiendomsgrenser i terrenget.

Når dette er gjort vil kommunen som lokal matrikkelmyndighet tildele et eget gårds- og bruksnummer til den fradelte eiendommen og registrere eiendommen i matrikkelen (eiendomsregisteret).

Både eiendomsinformasjon og tinglyste heftelser vil automatisk bli overført fra avgivereiendommen til den nye eiendommen. Partene må selv ta ansvar for å slette eventuelle heftelser som ikke skal være tinglyst på den fradelte eiendommen, samt sørge for å tinglyse eiendomsoverdragelsen ved å fylle ut skjøte som skal sendes til Kartverket.

Det er mulig å lese mer om tinglysing av eiendomsoverdragelse på Kartverkets hjemmesider: Tinglysing av eiendomsoverdragelser.

Kontaktperson for spørsmål om fradeling og arealplanlegging:
Roar Jonsrud

629 78 160

Vegrett til nye eiendommer

Ved fradeling av nye eiendommer vil kommunen som regel stille vilkår om at det blir tinglyst vegrett til eiendommen. Det er derfor nødvendig å innhente originale underskrifter fra eierne av de eiendommene som vegretten går over, og sende inn dette sammen med fradelingssøknaden. Kommunen vil sørge for at vegretten blir tinglyst etter at oppmålingsforretningen er gjennomført.

Det er mulig å lese mer om fradeling på Kartverkets hjemmesider: Fradele ny eiendom

Skjema for å søke om fradeling og rekvirere oppmålingsforretning (PDF, 662KB)

Skjema for vegrett til nye eiendommer (PDF, 450KB)

Overføre areal til naboeiendommen

Dersom man ønsker å overføre et areal til naboeiendommen som et tilleggsareal, så er fremgangsmåten den samme som ved fradeling av ny eiendom. Bakgrunnen for dette er at man ved å tildele tilleggsarealet et eget og midlertidig gårds- og bruksnummer, så kan man enklere foreta sletting av tinglyste heftelser som ikke skal være en del av overdragelsen. Deretter kan man tinglyse skjøte og eiendomsoverdragelsen på vanlig måte, og naboen kan slå tilleggsarealet sammen med sin egen eiendom for å unngå og få flere bruksnumre på samme eiendom.

Hvis det ikke er tinglyst noen heftelser på avgivereiendommen kan man vurdere å overføre tilleggsarealet ved å benytte sakstypen arealoverføring. Denne sakstypen overfører tilleggsarealet uten at det blir opprettet et midlertidig gårds- og bruksnummer, men omkostningene vil likevel være de samme fordi det må betales for dokumentavgift og tinglysing på vanlig måte.

Innløse festerett

Fremgangsmåten ved innløsning av en eksisterende festetomt er den samme som ved fradeling av ny eiendom. Når festekontrakten får et eget bruksnummer vil det tidligere festenummeret settes historisk, men eier- og festeforhold vil bli automatisk overført til det nye bruksnummeret. For å slette festekontrakten og innløse festeforholdet må eier og fester skrive et skjøte for å tinglyse eiendomsoverdragelsen.

Det er mulig å lese mer om innløsning av festerett på Kartverkets hjemmesider: Innløse festerett.

Sammenslåing av bruksnummer

Hvis du har flere bruksnumre på samme eiendommen, eller hvis du har flere eiendommer med ulike bruksnumre som grenser inntil hverandre, så kan ofte sammenslåing av bruksnummer bidra til å skape mer oversiktlig og ryddig eiendomsforhold.

Det er mulig å lese mer om sammenslåing av eiendommer på Kartverkets hjemmesider: Sammenslåing av eiendommer.

Skjema for krav om sammenslåing finner du her: Krav om sammenslåing av eiendommer.

Feil eiendomsgrenser i kartet?

Hvis du oppdager at eiendommen din er registrert med feil eiendomsgrenser i kartet, anbefaler vi at du tar kontakt med kommunen slik at vi kan rette dette. Det er dessverre vanlig at eiendomsgrenser er registrert både unøyaktig og feil i kartet fordi de fleste eiendomsgrenser i dagens kart er registrert på bakgrunn av signalmerking og flyfotografering som ble gjort på 1970-tallet. Ettersom de fleste eiendomsgrenser ikke er registrert og kartfestet ved hjelp av moderne landmålingsutstyr og fordi kartleggingen ble gjort før kommunen fikk ansvaret for matrikkelen (eiendomsregisteret), er det som regel nødvendig at det må gjennomføres en oppmålingsforretning for å klarlegge eiendomsgrensene i marka og registrere dette i matrikkelen. Mer informasjon om gjennomføring av oppmålingsforretning finner du under menyen «Klarlegge eksisterende eiendomsgrense».

Det er mulig å lese mer om feil eiendomsgrenser i kartet på Kartverkets hjemmesider: Feil grenser i eiendomskartet.