Moderasjoner

Søskenmoderasjon 

Søskenmoderasjon er fastsatt til 30% for 2.barn og 100% f.o.m. 3.barn. Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke omsøkes. Det gis ikke søskenmoderasjon på dagplass.

Redusert foreldrebetaling (moderasjon)

Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2024/2025 er 1. august 2024. Det er mulig å søke i løpet av barnehageåret. Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra første hele måned fra søketidspunktet og ut barnehageåret.

Fra 1. januar 2023 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 550 000 kroner per år, jf. statens satser. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.

Fra 1. august 2023 er denne retten (fritaket) knyttet til barnets alder og husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr 615 590,-. Ordningen med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke gjelder for 2, -3-, 4- og 5-åringer.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for moderasjonsordningene.

Priser

Priser barnehageplass per måned: 3000 kr full plass, 2500 kr for 4 dager, 2100 kr for 3 dager. Kostpris (pris for mat per barn per måned): 310 kr fullplass, 260 kr 4 dager, 210 kr 3 dager. Dagplass i barnehagen koster 390 kr dagen pluss 55 kr i kostpris.

Dagplass gjelder kjøp av ekstra dag, for barn som allerede har plass i barnehagen. Kostpris kommer i tillegg til barnehageplass. Juli er betalingsfri måned.

Opptak

Søknad om barnehageplass skjer på fastsatt skjema. Søknadsfrist for hovedopptak etterfølgende barnehageår er 1. mars. Barn som innvilges barnehageplass, er sikret plass i barnehage fram til skolestart. Det skal ikke søkes på nytt for hvert år med mindre en annen type barnehageplass eller annen barnehage ønskes.

Barnehagemyndighet foretar opptak av barn.
For mer informasjon om opptak, se vedtekter (PDF, 197KB).

Søknader

Barnehage - Ny plass, overflytting og endring av oppholdstid 

Redusert foreldrebetaling - barnehage

Barnehage - Oppsigelse av plass