Kultur-, idretts- og friluftsmidler

Nord-Odal kommune deler hvert år ut økonomisk støtte til kulturarbeid for lag og foreninger innen kultur, idrett og friluftsliv. Midlene er delt inn i følgende kategorier:

 • Kulturmidler
  • Tilskudd til drift av lag og foreninger innen kulturfeltet
  • Tilskudd til leder- og instruktørutdanning
 • Idrett- og friluftsmidler
  • Tilskudd til drift av idrettslag og friluftsorganisasjoner
  • Tilskudd til drift av idretts- og friluftsanlegg
  • Tilskudd til oppkjøring av skiløyper
  • Tilskudd til trener- og instruktørutdanning

Midler til drift av lag og foreninger fordeles basert på antall aktive medlemmer under 19 år. Laget eller foreningen må kunne dokumentere tallet. Se for øvrig kommunens "Reglement for kultur-, idretts- og friluftsmidler" (PDF, 176KB).For å søke om midler må man benytte kommunens søknadsskjema via ID-porten.

Søknadsfrist er den 10. mai hvert år.

Søknadsskjema

Utvalg for oppvekst og kultur vedtar fordeling av midlene.

Spillemidler til idretts-, og aktivitetsanlegg

Skal du søke spillemidler? Ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig! Henvendelser kan rettes til kultur- og biblioteksjef på e-post: Fanny.Sandstrom.Rodfoss@nord-odal.kommune.no

Ønsker ditt lag eller forening å bygge nytt, bygge om, oppgradere eller rehabilitere et kulturhus, samfunnshus eller et anlegg for idrett- og fysisk aktivitet? Da kan dere søke om spillemidler. Spillemidler er overskuddet fra Norsk Tipping som deles ut til forskjellige allmennyttige formål.

På nettsidene anleggsregisteret.no finner man informasjon om prosessen. Det anbefales at man setter seg godt inn i vilkår og krav, søknadsprosessen og vanlige spørsmål.

Besøk også gjerne nettstedet godeidrettsanlegg.no, hvor du finner eksempler på allerede eksisterende anlegg. Her finner du også kontaktinformasjon til de som har drevet prosjektene.

Søknadsfrist er 15. oktober.

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:

 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Norges idrettsforbund
 • Samenes Idrettsforbund-Norge
 • Studentsamskipnader
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Bilsportforbund
 • Det Frivillige Skyttervesen

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg:

 • Den Norske Turistforening og sammenslutninger organisert under foreningen (56 medlemsforeninger)
 • Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til hundesportanlegg:

 • Norsk Kennel Klub

Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til sykkelanlegg:

 • Norsk Organisasjon for Terrengsykling

Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:

 • Borettslag
 • Velforeninger

 • Alle søkere må ha organisasjonsnummer og sende søknad elektronisk via anleggsregisterets søknadsskjema
 • Anlegget det skal søkes spillemidler til, må stå omtalt i kommunens handlingsplan for anlegg, idrett og fysisk aktivitet.
 • Anlegget må være registrert i anleggsregisteret. Det er kommunen som har tilgang til å registrere nye anlegg.
 • Anlegget det søkes tilskudd til må ha idrettslige mål og være universelt utformet. Anlegg som i tillegg har en tydelig bærekraftig profil og utforming prioriteres.
 • Søker må ha rett til å bruke grunnen der anlegget ligger eller skal ligge. For ordinære anlegg er det krav om drift i 30 år og for nærmiljøanlegg er det krav om drift i  10 år, noe som må gjenspeiles i eventuelle leie- eller festeavtaler.
 • Den som søker om spillemidler må også være eieren av anlegget.
 • Prosjektet må være fullfinansiert.

Det er mange som søker om spillemidler, og det vil derfor være venteliste på å få innvilget søknaden. Søknaden må fornyes hvert år og du må forvente en ventetid på mellom 2-4 år.

Hvis du har fått tilsagn om tilskudd fra spillemidlene må du ta kontakt med kommunen som videresender en anmodning om utbetaling til fylkeskommunen. Du kan be om en delutbetaling på inntil 85 % av innvilget søkesum. Når du anmoder om sluttutbetaling må anlegget være ferdigstilt og sluttregnskapet må være kontrollert og revidert.