Koordinerende enhet skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.

Koordinerende enhet:
- Videreformidler behov for re-/habilitering
- Tar imot konkrete henvendelser fra/om brukere med rehabiliteringsbehov og sørger for at rehabiliteringsprosessen kommer i gang

Koordinator er en person som tar imot henvendelser fra brukere og samarbeidspartnere, videreformidler behov til riktige tjenesteytere.

Rehabilitering er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi brukerne nødvendig assistanse til at brukerne mest mulig selvstendig kan oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne.

Habilitering er målrettet arbeid for å bygge opp og støtte funksjoner, samspill og livskvalitet hos mennesker med tidlig ervervede eller medfødte funksjonshemminger.

Re- og habilitering omhander alle livsarenaer: som opplæring/sysselsetting, bolig og fritid.

  • administrativt ansvarlig for helse og rehabiliteringsvirksomheten i Nord-Odal kommune
  • koordinerer lederteam på ansvarlig avdelings- og virksomhetsnivå
  • ansvarlig for koordinering og utvikling av rehabiliteringsområdet. Mottaker for henvendelser på administrativt nivå

Systemansvarlig:
Annbjørg Elisabeth Gentenaar
 451 05 111

Målgruppe: 
Barn og unge 0 - 18 år og deres familier
Aktuelle områder: 
Helsestasjon/skolehelsetjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten for barn, barnehage, skole, PPT, barnevern, avlastning/støttekontakt.

Koordinator:
Annbjørg Elisabeth Gentenaar
 451 05 111

Målgruppe: 
Personer over 18 år med ulik grad av funksjonsnedsettelse som er medfødt eller tidlig ervervet.
Aktuelle områder: 
Dagtilbud, avlastning, støttekontakt, bistand i forhold til bolig
Koordinator: 
Eva Lukasen
 918 33 541

Målgruppe:
Personer over 18 år med ulike former for fysisk funksjonssvikt.
Aktuelle områder:
Fysio- og ergoterapitjeneste, behov for rehabiliteringstilbud.
Koordinator:
Hildegunn Håkenrud
913 35 858

Målgruppe:
Personer med psykiske plager av ulik art.
Aktuelle områder:
Støttesamtaler, dagtilbud og støttekontakt.
Koordinator:
Marissa Grinden
906 77 968

Målgruppe:
Personer som har behov for, eller står i fare for å bli langtidsbrukere av økonomisk sosialhjelp. Personer med behov for sosial rehabilitering og sysselsetting.
Aktuelle områder:
Arbeidstrenings- og aktiviseringstilbud, økonomisk rådgiving/støtte og opplegg i forbindelse med rus.
Koordinator:
Kamilla Olsen
 55 55 33 33

Målgruppe:
Personer som trenger fornyet opplæring i basisfagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og digital kompetanse.
Aktuelle områder:
Kartlegging av brukerens opplæringsøkter og videreformidling til rette instans.
Koordinator:
Yvonne Bunes
900 18 644