Feiing/tilsyn

Oppdrag

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, røykdeteksjon, slokkemiddel og rømningsveier i alle fyringsobjekter i kommunen. Hvor ofte det skal feies, avhenger av eiendommens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder både helårsboliger og fritidsboliger.  

Taksikring

Vi har med egen stige for adkomst opp til tak, men forutsetter at eier har sørget for tilstrekkelig taksikring på taket opp til skorsteinen.

Gebyr

Feiertjenesten finansieres etter selvkostprinsippet. Avgiftene beregnes ut fra kostnadene på lønn, utstyr og administrering. Det faktureres en årlig flat avgift til alle enheter. Hytter faktureres om lag halv avgift, siden det er vesentlig mindre behov for oppfølging.

Gebyrer og priser

Hytteinfo

Fritidsboliger har krav til feiing og tilsyn på lik linje med bolighus.  Feiing og tilsyn skal foretas etter en behovs- eller risikovurdering. Det er derfor ikke angitt bestemte tidsintervaller, men besøksintervallet for fritidshus er erfaringsvis lengre enn for bolighus. Derfor er det bestemt en lavere årlig feie- og tilsynsavgift for fritidshus og hytter.

Hytteeiere har meldeplikt til brann/feiervesenet når det har blitt installert nytt ildsted.

Det er samme krav til taksikring for feiing av fritidsboliger som det er til vanlige boliger.

Mangler du taksikring og er usikker på hvordan dette skal løses, ta kontakt med feiervesenet.

Varsling

Varsling av feiing/tilsyn skjer normalt via SMS og skal kvitteres elektronisk via medfølgende link i meldingen. For de som ikke har smartmobiltelefon, ta kontakt for avtale.

SMS-varsling

Varsling av feiing/tilsyn skjer normalt via SMS og skal kvitteres elektronisk via medfølgende link i meldingen. Der det ikke oppnås respons på SMS-varsling vil det legges en fysisk varslingslapp på døren eller i postkassen.

Melding nytt ildsted

Når du bytter eller setter inn et nytt ildsted er dette meldepliktig til kommunen. Bruk digitalt skjema Ildsted  eller send e-post til kenneth.wessel.bjornstad@nord-odal.kommune.no

Ny skorstein eller rehabilitering av skorstein er søknadspliktig arbeid etter Plan og bygningsloven.

Fyringstips

Nedgravde oljetanker

Forebyggende

Bekymringsmeldinger

Bålbrenning

Fyrverkeri

Alt salg av pyrotekniske varer må søkes om til brannvesenet innen 1. mai salgsåret. Søknad sendes postmottak@nord-odal.kommune.no

Det er kun registrerte virksomheter med handelsløyve som kvalifiserer til tillatelse.

Gebyr i henhold til lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn og gebyrregulativet.

Det er kun anledning til å sende opp fyrverkeri fra 18:00-02:00 nyttårsaften uten godkjenning fra kommunen.

Kurstilbud

Kurstilbud fra brannvesenet
KursPrisKommentarer
Varme arbeider2.640,-Inkludert digital lærebok, sertifikat, lunsj og slokkeøvelse. For større grupper kan det avtales egen pris.
BrannvernopplæringAvtalesSettes opp etter ønske
Dokumentert slokkeøvelse (VA)350,-Etter nettbasert teorikurs

Beredskap

Organisering

Beredskapsavdelingen består av 16 motiverte personer som ivaretar oppgaver som:

  • brannslukking
  • røykdykking
  • trafikkulykker
  • redningsoppdrag med dyr og personer i nød
  • assistanse av luftambulanse og ambulanse, med for eksempel hjertestans og bærehjelp
  • akutt forurensning
  • vannredning
  • lense- og pumpeoppdrag

Brannstasjonen er lokalisert i kjelleren på kommunehuset. Brannstasjonen er bemannet på dagtid av brannsjef og leder beredskap. Per dags dato er brannvesenet dimensjonert med en vaktordning med fire personer på hjemmevakt til enhver tid.  

Kommunen har også en skogbrannreservestyrke på 20 personer. Denne benyttes til større skogbranner og kan være en hjelpestyrke ved andre hendelser. Reserven øves årlig.

Brannvesenet har gode og omfattende samarbeidsavtaler med nabobrannvesen og kommunalt oppgavefelleskap mot akutt forurensing

Oppmøtested

Ved strøm- og telekommunikasjonsbrudd vil brannstasjonen bemannes. Henvendelser om akutte hjelpetjenester i en slik situasjon, kan gjøres hit.

Ofte stilte spørsmål