Retningslinjene skal:
•    klargjøre og supplere lover, forskrifter og avtaler der dette er nødvendig for at lederne skal kunne følge opp disse
•    regulere andre forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, der dette anses som nødvendig
•    medvirke til at lederne gjennomfører utviklingstiltak som er nødvendig for at kommunens målsetting ivaretas

Innledning

Retningslinjer skiller seg fra reglement, som er klare og detaljerte regler for konkrete situasjoner. Retningslinjer har til hensikt å være veiledende og stake ut hovedlinjene innenfor et saksområde.  Etiske retningslinjer er derfor rettesnorer som skal gi mulighet for refleksjon og etisk forsvarlige beslutninger og handlinger i mange ulike situasjoner. Enkelte av bestemmelsene vil ha preg av å være regler som skal følges bokstavelig.
I tillegg til de etiske retningslinjene reguleres ansatte, ledere og folkevalgtes atferd av en rekke lover og andre regler som ved konflikter går foran de etiske retningslinjene.
Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at  innbyggerne skal ha tillit til kommunen.  Etiske retningslinjer skal bidra til å skape bevissthet om dette hos alle som representerer kommunen slik som folkevalgte, ledere og ansatte.

Generelt

Etikk - verdier - integritet

Etikk bygger på verdier og er prinsipper og regler for hva som er riktig og galt av menneskers handlinger. Én av de viktigste grunnleggende verdiene er at alle mennesker er likeverdige og har krav på å bli behandlet med respekt.  Mennesker som er trygge på sitt verdigrunnlag og handler i samsvar med det, har høy personlig integritet. Nord-Odal kommune har en egen verdiplattform, TEAM. De sentrale ordene i verdiplattformen er: Troverdighet, Engasjement, Ansvar og Muligheter.

Offentlig sektor

Kommunen er både samfunnsutvikler, tjenesteyter, myndighetsutøver og forvalter av betydelige fellesressurser. Kommunen drives av fellesskapets midler og har innbyggernes velferd som sin fremste oppgave. Det er dette som skiller kommunen fra bedrifter i privat sektor. 

Alle som representerer kommunen - folkevalgte, ledere, ansatte - plikter å overholde lover og regler som gjelder for kommunens virksomhet. De plikter også å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor enkeltmennesket.

Folkevalgtes rolle

Kommunen styres av folkevalgte representanter. Politikerne er lokalsamfunnets og kommunens øverste ledere. Det er politikerne som tar de store og viktige beslutningene i kommunen. Dette krever høy personlig integritet med evne til å tenke langsiktig og helhetlig og være verdibevisst og handlingsdyktig også under press.

Lederes rolle og ansvar

Kommunen som arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at de etiske retningslinjene blir fulgt. Kommunedirektøren og etatslederne har et særlig ansvar for oppfølging. Ledere har stor innflytelse på kultur og normer i sin organisasjon. De settes ofte i situasjoner som krever velutviklet evne til etisk refleksjon og høy personlig integritet.

Ansattes rolle og ansvar

Den enkelte ansatte har ansvar for å sette seg inn i de bestemmelsene som gjelder for sin stilling og sine arbeidsoppgaver. Den enkelte har et personlig ansvar for å gjøre seg kjent med og følge de etiske retningslinjene på beste måte.

Yrkesetiske retningslinjer

Flere yrkesgrupper blant kommunens ansatte har egne etiske retningslinjer. Disse er positive supplement til kommunens retningslinjer, og det oppfordres til at de brukes aktivt for å reise etiske diskusjoner i det daglige arbeidet.

Sanksjoner

Brudd på de etiske retningslinjene kan føre til oppheving av fattede vedtak, disiplinære reaksjoner og i noen tilfeller til anmeldelse av ansatte. I neste omgang svekker dette kommunens omdømme og kan bidra til å reise tvil om troverdigheten.

Troverdighet

Nord-Odal kommune legger stor vekt på troverdighet, redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte ansattes etiske hold¬ninger i sin virksomhet for kommunen.
 
Ansatte skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdninger til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Den enkelte ansatte har selv ansvar for å opplyse om egen inhabilitet og tre til side når saken krever det.
 
Det skal være åpenhet rundt nære personlige relasjoner mellom ansatte på ulike nivåer i kommunen og om hvilke troverdighetsproblemer slike relasjoner kan skape.
 
Bruk av kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. Retningslinjene utarbeides ved hver enkelt etat som har noe utstyr som det kan være aktuelt å låne- eller leie ut. Retningslinjene skal inneholde konkret hvilke utstyr det kan være aktuelt å låne/leie ut. Det skal komme klart fram hva som kan lånes ut gratis og hva som kan leies ut samt leiepris.
 
Ved hver enkelt etat/arbeidsplass skal det pekes ut en person som er ansvarlig for utlån/utleieordningen. Denne personen finner selv sitt eget system/rutine på hvordan han/hun legger opp ordningen (kvitteringssystem m.v.). Denne personen skal også påse at utstyret er i orden når vedkommende låne-/leietaker kommer tilbake med det.
 
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.
 
Nord-Odal kommune vil gi offentlig innsyn, når hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak.

Gaver o.l.

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell, blomster o.l. Når det gjelder verdien på gaven, settes en øvre ramme på kr. 500,-. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, f.eks. i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Det gjelder ikke gaver fra kollegaer som er gitt på grunnlag av innsamlede midler.

Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette.

Helsepersonell må verken på egne eller andres vegne motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som kan påvirke deres tjenstlige handlinger på utilbørlig måte. Heller ikke motta fra pasient - gaver, provisjon, tjenester eller andre ytelser som har mer enn en ubetydelig verdi. Jfr. helsepersonellovens § 9.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi andre grunn til å tro det.
Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vedtak.

Det vises varsomhet når det gjelder bruk av reklame- og sponsorgaver slik at uheldige bindinger og uønskede signaler ikke oppstår.

Profesjonalitet

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som medfører konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.
Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller forøvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med overordnede.
Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være:
•    Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger
•    Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen
•    Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen
•    Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende ansatte kommer i konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet
•    Familiære og andre nære sosiale forbindelser
 
Brukere, ansatte og folkevalgte skal behandles med respekt. Dette betyr bl.a. nulltoleranse for mobbing/trakassering. Dette gjelder også ved bruk av sosiale medier.
Kommunens bygninger, øvrige eiendeler og utstyr behandles med respekt og forsiktighet, slik at de ikke utsettes for unødvendig slitasje og forringelse.
Tjenestebevis, nøkler, personlige passord og koder beskyttes og overlates ikke til andre.
Enhver ansatt skal opptre i henhold til kommunens verdiplattform.
Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.

Likestilling

Nord-Odal kommunes arbeid skal ha fokus på full likestilling. Vi skal tenke inkludering både i forhold til brukere, ansatte og folkevalgte.