Fritak fra kommunale verv

Folkevalgt kan søke om fritak fra verv. Dette følger av kommuneloven § 7-9.
Søknaden må vise hvilke verv det søkes om fritak fra. Det må videre oppgis årsak for å søke fritak. Oppgi ønsket dato for fritak i søknaden. 

Søknad om fritak av helsemessige årsaker må vedlegges legeattest.
Søknad om fritak grunnet flytting til annen kommune må vedlegges bekreftelse fra folkeregisteret.

Flytter til annen kommune

Folkevalgte må søke fritak og tre ut av organet dersom de registrerer flytting fra kommunen. Den folkevalgte kan tre inn igjen innen to år, dersom han eller hun flytter tilbake igjen.

"En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år."

Vesentlig ulempe

Folkevalgte som av ulike årsaker ikke klarer å ivareta sitt verv, kan søke om fritak.
"Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt."

I søknaden må den folkevalgte gi en beskrivelse av det som er en «vesentlig ulempe». Det kan være sykdom, økt omsorgsansvar, ny jobb ol.

Under stemmerettsalder

Folkevalgte under 18 år, kan søke om fritak fra sitt verv dersom de ønsker det.  
"Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det." Søknad  fra disse trenger ikke andre opplysninger enn at de er under 18 år.
 

Søknad om fritak