Kommunestyret skal foreta valg til disse vervene før sommeren. Vi oppfordrer deg til å melde din interesse for et eller flere av vervene i perioden 2025-2028.

Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. Meddommerutvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Vervet som meddommer i Romerike og Glåmdal tingrett eller Eidsivating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Det er også behov for meddommere til Glåmdal jordskifterett.

Hvem kan bli meddommer? 

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Nord-Odal kommune. Noen av disse kravene er at du må:

  • være folkeregistrert i Nord-Odal kommune når valget blir gjennomført
  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • snakke og forstå norsk 
  • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • ikke være dømt for visse straffbare forhold (jmf. domstollovens §72)
  • ikke være fradømt stemmeretten
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene

I domstollovens §71 er det en oversikt over yrkesgrupper som ikke kan være meddommere.

Hva slags oppgaver har et forliksrådsmedlem og skjønnsmedlem?

Personer som velges som skjønnsmedlemmer blir sittende i et utvalg som er felles for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Kommunen foreslår kandidater til fylkeskommunen som foretar det endelige valget.

Medlemmene der bør har kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Det kan også være behov for personer med følgende kompetanse:

  • Plan- og reguleringsprosesser
  • Bygge- og anleggsvirksomhet
  • Økonomi, revisjon og regnskap

Forliksrådet er den laveste domstol for sivile saker i Norge. Den er både domstol og meklingsinstitusjon. Namsfogden i Innlandet er forliksrådssekretær for forliksrådene i Innlandet.  Forliksrådene sine aktivitet varier, men forliksrådsmedlemmene vil kunne måtte møte oftere enn meddommere i andre domstoler. Det er noen andre krav til forliksrådsmedlemmene. En må være fylt 25 år og det skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven. Det kan også velges personer som ikke bor i kommunen.

Hvordan melde sin interesse? 

Hvis du ønsker å være meddommer, forliksrådsmedlem eller skjønnsmedlem i perioden 2025-2028 kan du sende inn et søknadsskjema.