Kommunens postliste 

Hva publiserer vi i vår postliste?

Nord-Odal kommune praktiserer meroffentlighet og fulltekstpubliserer dokumenter som er offentlige. Vår postliste inneholder kommunens innkommende og utgående dokumenter. Arkivdeler for elevsaker og personalsaker publiseres ikke. Noen dokumenter som ikke er unntatt offentlighet er ikke publisert i fulltekst. 

Enkelte typer opplysninger blir ikke publisert på kommunens postliste. Dette er opplysninger skapt i ulike fagsystemer som per i dag ikke kan teknisk integreres med vår postliste, eller som av hensyn til personvern eller rettsregler ikke kan publiseres på internett.

Unntatt offentlighet og andre unntak:

  • Er dokumentet unntatt med hjemmel i lov vil det være noen få journalopplysninger og ikke noe dokument på postliste. Det vises til hvilken hjemmel dokumentet er unntatt med.
  • Noen dokumenter som i hovedsak er offentlige, men kan inneholde personsensitive opplysninger (viser til Offentlegforskrifta § 7) publiseres ikke dokumentet på postlista. Her vil fulle journalopplysninger være publisert. Enkel bestilling av slike dokumenter ligger til rette og er beskrevet med rutine under Innsyn.
     

Hva skjer når du sender henvendelser til kommunen?

Alle henvendelser blir journalført i kommunen hvis det er gjenstand for saksbehandling. All post som er offentlig kommer på postlista (unntak nevnt i "Hva publiserer vi i vår postliste"). Det betyr at du kan finne din henvendelse omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller gjennom andre kanaler.

E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor aldri sensitive opplysninger på e-post. Bruk eDialog som sikker sending. 

Innsyn

Det kan søkes innsyn i alle dokumenter som ikke er publisert, men er offentlige

Dette gjør du ved å gå inn på dokumentet i postlista og velg ”Bestill dokument”. Kommunen vil da behandle din søknad om innsyn etter gjeldende lover. Vi vil behandle bestillingen fortløpende og innen tre virkedager.

Innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet

Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Innsynsbegjæring sendes via e-post, eDialog eller per post til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. Det er viktig at DokumentID, ArkivsakID, grunnlag for innsyn og avsender er med i henvendelsen. Innsynsbegjæringer skal helst komme til kommunen skriftlig, men det er lov å søke innsyn muntlig (Offentleglove § 28).

Behandling skal gis uten ubegrunnet opphold (2-3 dg). Gir vi ikke svar innen 5 dager etter av vi har mottatt forespørselen regnes forespørselen som avslått og vedkommende kan sende klage til Statsforvalteren (Offentleglova. § 32).

Partsinnsyn

Forvaltningsloven gir partene i en sak adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Som part i en sak, kan du gis tilgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Typiske opplysninger du kan søke innsyn i via forvaltningsloven er: 

  • Dokumentasjon fra skole og barnehage
  • Utvidete søkerlister fra stillinger du har søkt på, samt enkelte opplysninger / vurderinger om deg som kandidat
  • Personalmappe fra tilsettingsforhold
  • Opplysninger unntatt offentlighet i for eksempel byggesaker
  • Dokumentasjon knyttet til kommunale avgifter, gebyr og lignende.

Viser til punkt over om hvordan du søker om innsyn.

Innsyn i pasientjournal 

Du har rett til innsyn i din egen pasientjournal. I enkelte tilfeller kan din nærmeste pårørende også gis innsyn Informasjon om dette finnes på Helsenorge

Innsyn i pasientjournaler håndteres av kommunen eller IKA Opplandene. 

Lover og forskrifter

Henvisning til gjeldende lover og forskrifter (fra Lovdata):

Andre veiledere