Foreløpig regnskap for 2023 viser at driftsresultatet er 11,3 millioner dårligere enn budsjettert, og 6,9 millioner dårligere enn prognosert for 2. tertial. Hovedgrunnen er noe lavere generelle inntekter enn både budsjettert og prognosert. Bevilget til drift av tjenester ble 3,0 millioner høyere enn prognosert, og 14,2 millioner høyere enn justert budsjett.

Nord-Odal har ikke tradisjon for å justere budsjett etter prognoser, derfor blir avviket mot budsjett større. Netto driftsresultat viser 1,7 millioner i underskudd. Når en legger til midler som skal overføres til investering må kommunen bruke av disposisjonsfondet for å dekke underskuddet med totalt 4,5 millioner. Regnskapet er nå sendt til revisjon for kontroll og godkjenning.

- Resultatet understreker utfordringene kommunen står i. Inngangen til 2024 blir med dette enda strammere enn vi la til grunn i budsjettbehandlingen i desember, sier kommunedirektør Tone Liljeroth.

 

- Vi har svært lite avsatt på fond. Det gjør oss veldig sårbare for uforutsette kostnader, som ofte oppstår flere ganger gjennom et år. Det er derfor stort behov for å få fart på omstillingsarbeidet fremover som kan bidra til å styrke vår økonomiske situasjon, både for å sikre gode og nødvendige tjenester, men også investeringsbehovene vi har fremover.

Kommunedirektør Tone Liljeroth på Nord-Odal bibliotek
Kommunedirektør Tone Liljeroth på Nord-Odal bibliotek