Under tilsynet kommer det frem at arbeidsmiljøet er godt, med tilgjengelig ledelse og lav terskel for å be om hjelp, og at hverdagen er preget av humor og godt samarbeid.
Tilsynet avdekker imidlertid flere forhold som må forbedres, særlig knyttet til kartlegging og risikovurdering av arbeidssituasjoner som kan medføre at ansatte utsettes for vold, trussel om vold eller andre uheldige belastninger.

Gjennomgang av avviksrapporteringer fra de ansatte viser at antall situasjoner der ansatte opplever vold og trusler er et økende problem.

Arbeidstilsynet har varslet følgende pålegg om tiltak etter tilsynet:

  1. Å forbedre kartlegging og risikovurderinger ved arbeidssituasjoner som kan medføre at arbeidstaker utsettes for vold, trussel om vold eller andre uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
  2. Å gi ansatte tilstrekkelig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av trusselsituasjoner, samt bruk av sikkerhetsutstyr.
  3. Å bruke bedriftshelsen aktivt for å ivareta og sikre sunne og trygge arbeidsforhold.

Kommunalsjef for Oppvekst, Yvonne Bunes, forteller at tilsynsrapporten bekrefter det en har vært kjent med i en periode, og at arbeidet med å få på plass bedre dokumentasjon av både kartlegginger og rutiner er i gang.

-    Vi har over tid jobbet med å få våre ansatte til å melde fra om avvik slik at vi kan iverksette tiltak og gode risikovurderinger. Arbeidet for å forebygge vold og trusler om vold er utrolig viktig.


Vi skal nå jobbe videre med å få på plass bedre kartlegginger og opplæring for å forebygge og håndtere dette fremover sammen med våre ansatte, i tråd med Arbeidstilsynets pålegg, forteller Bunes.

Arbeidstilsynet har gitt kommunen frist til 18. juni for å få på plass de manglene som er påpekt.