Nord-Odal kommune har i lang tid stått i en krevende økonomisk situasjon. Situasjonen er enda mer krevende i år blant annet grunnet en betydelig økning i rentekostnader og høy prisvekst på energi, varer og tjenester. Siden 2022 har rentekostnadene alene på kommunens lånegjeld doblet seg.

Kommunen har en høy andel eldre innbyggere, og en synkende befolkning totalt sett. Denne trenden vil forsterke den økonomiske utviklingen ytterligere i årene som kommer, om vi ikke evner å omstille oss. Vi må derfor finne bedre og mer kostnadseffektive måter å løse oppgavene på.

I årets budsjettforslag ligger inne ett større omstillingstiltak, i tillegg til enkelte nye investeringer. Det foreslås videre flere kutt i driften og utsettelse av større investeringer for å sikre et budsjett i balanse. Klarer vi å gjennomføre de foreslåtte tiltakene, og fortsette omstillingen, vil kommunens økonomi bedres i årene som kommer.

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 er nå lagt frem. Kommunens endelige budsjettvedtak foretas i kommunestyrets møte 13. desember.

Kommunedirektørens budsjettforslag

Hele budsjettforslaget kan du lese her, men vi har også trukket fram noen punkter fra innholdet.

Det er lagt inn midler til blant annet:

 • Nytt frigjøringsverktøy for bilulykker til brannvesenet i 2024, og ny mannskapsbil i 2025.
 • Nytt turnussystem i helse og omsorg
 • Innkjøp av nye iPader til barnehage/skole, og PC’er samt nye digitale tavler.
 • Skolekjøkkenet etablerer arbeidsplass for elever med allergi
 • Våtrom ved Sand Sentralskole til særskilt sårbare barn
 • Ny brannsentral i Sand barnehage
 • Velferdsteknologi til utprøving helse og omsorg
 • Vedlikehold av bolig til utleie
 • Redusert barnehagepris fra høst 2024
 • Økt behov innenfor barnevern og PPT
 • Styrking av forebyggende tjenester til eldre

Blant forslag som reduserer utgiftene ligger blant annet:

 • Avvikle leirskoletilbudet til 7.trinn
 • Innføre billettpris på Åpent Folkebad for voksne med kr. 50,-
 • Avvikle kinotilbud i kommunal regi
 • Utsetter vedlikehold på flere kommunale bygg/anlegg
 • Flere stillinger holdes ubesatt
 • Samlokalisering av heldøgnstjenester ved Nord-Odal sykehjem

Samlokalisering av heldøgnstjenestene i helse og omsorg

Det legges opp til et større omstillingsprosjekt i helse og omsorg, som er en oppfølging av kommunestyrets vedtak om å sette i gang omstillingsarbeidet i kommunen.

Etter en grundig analyse gjennomført av Agenda Kaupang og en prosjekt-/arbeidsgruppe med både ansatte, tillitsvalgte og ledelsen, foreslås det nå en samlokalisering av heldøgnstjenester ved Nord-Odal sykehjem. Samlokaliseringen vil innebære en gradvis avvikling av dagens drift ved Solheim og å flytte pasientene over til Nord-Odal sykehjem. Omleggingen vil samtidig innebære en oppbygging av forebyggende tjenester, som vil komme pasienter med demens og andre hjemmeboende til gode.

I planene ligger inne utvidelse av dagsentertilbud, styrking av hukommelsesteam og hverdagsrehabilitering. Omleggingen vil med andre ord gi et mer variert helse- og omsorgstilbud til flere grupper av eldre. Vi får også bedre sykepleierdekning og bedre utnyttelse av kompetansen til de ansatte ved at de er samlokalisert. Det legger dermed også til rette for å styrke kvaliteten i tjenestene.

Samlokalisering vil videre gi økonomiske stordriftsfordeler. Beregningene viser en besparelse på over 10 millioner kroner hvert år fra 2025. Det er derfor en klar anbefaling fra kommunedirektøren å gjennomføre dette.

Det er viktig å understreke: Ingen som har sykehjemsplass i dag vil miste den. Alle som har et behov for sykehjemsplass i Nord-Odal fremover, vil fortsatt få det.

Samlokalisering av heldøgnstjenester er for mange en stor endring, men den er helt nødvendig.

Gjennomføringen av en samlokalisering skal foregå gradvis og i tett dialog med de ansatte, tillitsvalgte, pårørende og pasientene.

For ytterligere informasjon om budsjettforslaget, se hele kommunedirektørens budsjettforslag.