Det nye navnet blir Mo barne- og ungdomsskole.

Juryen takker for mange gode innspill til navnevalg på skolene i Mo, det skapte grobunn for mange gode diskusjoner i jurymøtene.

De landet altså på Mo barne- og ungdomsskole, dette ble enstemmig vedtatt i juryens møte 12. februar.

- I Nord-Odal har vi to sogn, vi har Sand og Mo kirke, Sand og Mo barnehage, og nå altså Sand sentralskole og Mo barne- og ungdomsskole (juryleder og ordfører, Odd Kjetil Østvand-Sløtte)

Navnet tas offisielt i bruk 1. august 2024, da skolene formelt blir én enhet.

Juryen har bestått av:

 • Odd Kjetil Østvand-Sløtte (ordfører, juryleder)
 • Thomas Tinglum (varaordfører)
 • Jenny Tengblad (De unges kommunestyre)
 • Caroline Nyborg De unges kommunestyre)
 • Yvonne Bunes (kommunalsjef for oppvekst og kultur)
 • Ragnhild Lindkjenn (ansattrepresentant Sand sentralskole)
 • Mette Nybakk Solberg (ansattrepresentant Garvik skole)
 • Agnete Mangnes Kirkevaag (ansattrepresentant Nord-Odal ungdomsskole)
 • Karen Helene Aarstad Thesen (FAU Sand sentralskole)
 • Susanne Skarvang Bergsødegård (FAU Garvik skole)
 • Tonje Haugen (FAU Nord-Odal ungdomsskole)

 

Juryens mandat:

Juryen skal etter mottak av innkomne forslag vurdere hvilket navn som kan passe den nye enheten. Juryen skal velge et forslag som ivaretar skolens historie, beliggenhet og kommunen som helhet. Juryens vurderinger er endelige. Avgjørelsen skal ved uenighet avgjøres med ordinært flertall i juryen. Ved stemmelikhet avgjør juryens leder endelig valg.