Kommunestyre

Kommunestyret er kommunens øverste besluttende organ. Det har overordnet ansvar for kommunens virksomhet. Det er kommunestyret som velger satsingsområder og prioriterer tiltak.

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter reglene i valgloven. Valget gjelder for 4 år. Antall medlemmer i kommunestyret er 25. I tillegg til kommunestyrets medlemmer kan det møte to representanter fra de unges kommunestyre. Disse har tale‐ og forslagsrett.

Kommunestyret skal behandle saker av prinsipiell betydning og hvor lovverket sier at det må behandles av kommunestyret.

Kommunestyret kan opprette utvalg for kommunale formål, jf. kommuneloven § 5‐7, eller nedlegge utvalg. Kommunestyret velger selv medlemmer/varamedlemmer, leder og nestleder til folkevalgte organ om ikke annet fremkommer i reglement for folkevalgte organer, delegeringsreglementet eller i lov eller forskrift. Det fremkommer i kommunens delegeringsreglement hvilke saker som kommunestyre selv skal behandle og hvilke saker som er delegert.

Ordfører: Odd Kjetil Østvand-Sløtte (AP)
Varaordfører: Thomas Tinglum (SV)

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret 2023-2027

Formannskap

Formannskapet består av sju medlemmer med varamedlemmer. Formannskapet velges av kommunestyret for den kommunale valgperioden (4 år). Medlemmene velges blant kommunestyremedlemmene. Partiene kan velge to varamedlemmer mer enn antall medlemmer.

Valg til formannskapet holdes som forholdsvalg når minst ett medlem av kommunestyret krever det, og ellers som avtalevalg.

Formannskapet fungerer som forberedende organ for saker som skal avgjøres av kommunestyret. Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret.

Ansvarsområdet fremgår av lov, kommunale reglement (særlig delegeringsreglementet), retningslinjer og kommunestyrevedtak. Formannskapet har avgjørelsesmyndighet og fatter vedtak innenfor disse oppgitte rammene.

Formannskapet har uttalerett i følgende saker:

 • opprettelse av faste utvalg under formannskapet med hjemmel i kommuneloven
 • alle saker som har prinsipiell betydning innenfor kommunens plan‐ og økonomiforvaltning.

Kommunedirektøren innstiller i saker som skal framlegges for formannskapet.

Leder: ordfører Odd Kjetil Østvand-Sløtte (AP)
Nestleder: varaordfører Thomas Tinglum (SV)

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i formannskapet 2023-2027

Ordfører og varaordfører

Det er kommunestyret som velger ordfører og varaordfører. De velges blant kommunestyrets medlemmer. De velges for hele valgperioden. Trer ordfører ut av sitt verv midlertidig rykker varaordfører opp. Det må velges ny varaordfører for samme periode.

Trer noen av de varig ut av sine verv skal det gjennomføres nye valg, jf. kommuneloven § 6‐2.

De er begge medlemmer av formannskapet. Ordfører er møteleder i formannskapet, administrasjonsutvalget og kommunestyret. Varaordfører er nestleder.

Ordfører er kommunens rettslige representant og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller der myndigheten ikke er tildelt andre. Ordfører må gjøre det innenfor de rammer vedkommende er gitt av kommunestyret.

Ordfører har møte‐, tale‐ og forslagsrett i alle folkevalgte organ. I kontrollutvalget har ordfører ikke forslagsrett. Ordførere har stemmerett i de organer hvor vedkommende er valgt inn som medlem.

Ordførere kan la et annet medlem av kommunestyret representere seg i folkevalgte organer der hvor vedkommende ikke er valgt inn som medlem.

Ansvarsområdet fremgår av lov, forskrift, kommunale reglement (særlig delegeringsreglementet), retningslinjer og kommunestyrevedtak.

Ordfører: Odd Kjetil Østvand-Sløtte
varaordfører: Thomas Tinglum

Hovedutvalg

De tre hovedutvalgene er

 • Utvalg for eiendom og samfunn
  • Leder Bjørn Peter Sandmo (AP)
  • Nestleder Randi Evensen (SV)

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i utvalg for eiendom og samfunn 2023-2027

 • Utvalg for helse og omsorg
  • Leder Ragnhild Elin Smith (AP)
  • Nestleder Dag Øystein Alfheim (SV)

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i utvalg for helse og omsorg 2023-2027

 • Utvalg for oppvekst og kultur
  • Leder Stine Myrvang (AP)
  • Nestleder Mari Bunes (SV)

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i utvalg for oppvekst og kultur 2023-2027

Hovedutvalgene velges av kommunestyret, og har sju medlemmer med varamedlemmer. Minst fire av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret og blant medlemmene i utvalget som sitter i kommunestyret. Partiene kan velge to varamedlemmer mer enn antall medlemmer.

Hovedutvalgene fungerer som forberedende organ for saker som skal avgjøres av kommunestyret. De har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret.

Ansvarsområdet fremgår av lov, forskrift, kommunale reglement (særlig delegeringsreglementet), retningslinjer og kommunestyrevedtak. Hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet og fatter vedtak innenfor disse oppgitte rammene. De avgir uttalelse på kommunens vegne om eksterne høringsdokumenter vedrørende interkommunale, fylkeskommunale og statlige saker som hører inn under sitt ansvarsområde.

Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg. Utvalget er opprettet i medhold av kommuneloven §5‐11 og hovedavtalen. Utvalget skal sammensettes av representanter for arbeidsgiver og fra de ansatte.

Utvalget består av ni medlemmer med varamedlemmer. Det er formannskapet med varamedlemmer som utgjør arbeidsgiverrepresentantene. De to siste medlemmene velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen.

Ansvarsområdet fremgår av lov, forskrift, kommunale reglement (særlig delegeringsreglementet), retningslinjer og kommunestyrevedtak. Utvalget har avgjørelsesmyndighet og fatter vedtak innenfor disse oppgitte rammene.

Administrasjonsutvalget fungerer som forberedende organ for saker som skal avgjøres av kommunestyret. Utvalget har ikke direkte innstillingsrett overfor kommunestyre. De innstiller til formannskapet.

Leder: ordfører
Nestleder: varaordfører

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i administrasjonsutvalget 2023-2027

Kontrollutvalg

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 13.05.2020 sak 24/20 eget reglement for kontrollutvalget (PDF, 573KB).

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og har fem medlemmer med varamedlemmer. Minst ett av medlemmene velges blant kommunestyrets medlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret.

Kontrollutvalgssekretariat Øst IKS (Konsek Øst) har sekretæroppgaven for kontrollutvalget.

Leder: Simen Gagnås Ellingsen
Nestleder: Hans Marius Krogsrud

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget 2023-2027

Kommuneskogutvalg

Kommuneskogutvalget har tre medlemmer med varamedlemmer. Minst ett av medlemmene skal sitte i utvalg for Eiendom og samfunn. Leder og nestleder velges av kommunestyret.

Utvalget fungerer som forberedende organ for saker som avgjøres av kommunestyret. Utvalget har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret.

Ansvarsområdet fremgår av lov, forskrift, kommunale reglement (særlig delegeringsreglementet), retningslinjer og kommunestyrevedtak. Utvalget har avgjørelsesmyndighet og fatter vedtak innenfor disse oppgitte rammene.

Leder: Marius Skogstad
Nestleder: Arne Løfsgaard

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kommuneskogutvalget 2023-2027

Eldres råd

Eldres råd er et lovpålagt rådgivende organ som skal ivareta alle saker som gjelder levekår og forholdsom har betydning for eldre. Hver kommune og fylkeskommune skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldres råd er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Det er behov for eldres råd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune.

Nord‐Odal kommune oppfordrer brukerorganisasjonene til å komme med innspill på mulige medlemmer til eldres råd.

Leder: John Erik Drugli
Nestleder: Margrethe Ringerike

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i eldres råd 2023-2027

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et lovpålagt rådgivende organ som skal ivareta alle saker som påvirker funksjonshemmedes levekår. Det er et rådgivende organ. Målsettingen for rådeter at det skal være full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Det er kommunestyret som selv velger rådet. Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. Rådene velger selv sin leder og nestleder.

Nord‐Odal kommune oppfordrer brukerorganisasjonene til å komme med innspill på mulige medlemmer til råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Leder: Hilde Kristine Pettersen Nyhuus
Nestleder: Ronald Andersen

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i råd for personer med funksjonsnedsettelse 2023-2027

Ungdomsråd

De unges kommunestyre (DUK) er kommunens ungdomsråd. Nord-Odal ungdomsråd er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg om saker som berører barn og ungdom. Ordfører og varaordfører i ungdomsrådet har møte‐, tale‐ og forslagsrett i kommunestyret.

Ungdomsrådet har eget reglement (PDF, 742KB) som gir opplysninger om DUK sin sammensetning, hvem som skal møte der, sekretariatfunksjon og ansvarsområde.

Nord-Odal ungdomsråds formål:

 • Ungdomsrådet skal fremme barn og unges interesser.
 • Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte organer i kommunen.
 • Ungdomsrådet kan uttale seg på vegne av barn og unge i kommunen.
 • Ungdomsrådet skal være fast høringsinstans for saker som gjelder barn og unge i kommunen.
 • Ungdomsrådet kan på eget initiativ ta opp saker som gjelder barn og unge i kommunen.
 • Ungdomsrådet er et lovpålagt rådgivende organ.

Ordfører: Jenny Tengblad
Varaordfører: Caroline Nyborg

Fullstendig oversikt over medlemmer og varamedlemmer i Nord-Odal ungdomsråd 2023-2027

Klagenemnd

Formannskapet utgjør kommunens klagenemnd. Ordfører er leder av klagenemnda. Varaordfører er nestleder. Gjelder klagen vedtak fra formannskapet er kommunestyret klagenemnd. Har kommunestyret fattet vedtak som førsteinstans skal klagen sendes til statlig organ for avgjørelse, jf. forvaltningslovens §28.

Behandling av klager følger forvaltningslovens bestemmelser om klagebehandling.

Klagenemnd behandler klager over enkeltvedtak fattet av instanser i kommunen bortsett fra:

 • de tilfellene hvor særlov fastsetter en annen klageinstans
 • de tilfellene hvor kommunestyret har lagt avgjørelsesmyndighet til en annen særskilt klageinstans
 • de tilfellene hvor departementet er klageinstans etter forvaltningsloven §28 andre ledd.

Klagenemnda har ansvar for at pliktene etter forvaltningsloven §33 siste ledd, jf. §34 blir ivaretatt.

Klager får kopi av saksframstilling og innstilling til vedtak tilsendt når saken sendes til behandling i klagenemnda.

Klagenemnda kan innhente sakkyndig bistand utenfra. Klagenemnda kan be kommunedirektøren om å gjøre rede for kommunens praksis på bestemte saksområder som har tilknytning til klagesaker nemnda behandler.

Dersom klagenemnda fatter nytt realitetsvedtak i saken og tilkjenner parten saksomkostninger etter forvaltningsloven §36 skal kravet utbetales og dekkes av den instansen som er underinstans i klagesaken. Før klagenemnda tar stilling til spørsmål om saksomkostninger skal det foreligge en saksutredning vedrørende størrelsen på beløpet.

Leder: ordfører
Nestleder: varaordfører

Sakkyndig nemnd og klagenemnd eiendomsskatt

Disse to nemndene har eget reglement (PDF, 564KB) og egne saksbehandlingsregler som ble fastsatt av kommunestyret den 17.12.2015 sak 77/15. Kommunestyret skal velge sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Nord‐Odal kommune. Til å behandle klager over utskrivingen av eiendomsskatt velger kommunestyret klagenemnd.

Den sakkyndige nemnd består av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem) og tre varamedlemmer.

Leder: Halgeir Bergseteren
Nestleder: Ragnhild Elin Smith

Klagenemnd skal bestå av minst tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem) og tre varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder for hver nemnd. Valgperioden følger kommunevalgperioden.

Leder: Øyvind Rudshaug
Nestleder: Trine Eltvik

Valgstyre

Valgstyret har viktige oppgaver i forbindelse med Stortings‐, Sametings‐, fylkes‐ og kommunevalg.

Valgstyret velges av kommunestyret. Det følger av valglovens §4‐1. Utvalget har 7 medlemmer med varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Valgstyret følger valglovens bestemmelser om protokoll/møtebok ved føring av valgresultater.

Ansvarsområdet fremgår av valgloven, valgforskriften, kommunale reglement (særlig delegeringsreglementet), retningslinjer og kommunestyrevedtak. Valgstyret har avgjørelsesmyndighet og fatter vedtak innenfor disse oppgitte rammene.

Valgstyret fungerer som forberedende organ for saker som skal avgjøres av kommunestyret og har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret.

Leder: ordfører
Nestleder: varaordfører

Stemmestyre

Det er to stemmestyrer i Nord‐Odal kommune, Sagstua og Gardvik. Stemmestyrene har sju medlemmer og tre varamedlemmer. Stemmestyrene velges av valgstyret. Stemmestyrene følger valglovens bestemmelser i forhold til protokoll ved føring av valgresultater.

Ansvarsområdet fremgår av lov, kommunale reglement (særlig delegeringsreglementet), retningslinjer og kommunestyrevedtak. Stemmestyret har avgjørelsesmyndighet og fatter vedtak innenfor disse oppgitte rammene.