Kommunen gjennomgår en omfattende omstilling for å forbedre tjenestene i møte med demografiske og økonomiske utfordringer. Dette inkluderer prosjektet “Nord-Odal inn i fremtiden”, som tar sikte på å sikre en god organisasjonsstruktur, optimalisere driften og sikre en bærekraftig økonomi.

Fra 1. august vil kommunalområdene endre navn for å reflektere denne organisatoriske endringen.

  • Helse og omsorg endres til Helse og mestring
  • Oppvekst og kultur til Oppvekst, frivillighet og kultur
  • Eiendom og samfunn blir Samfunns- og næringsutvikling

De politiske utvalgene vil også få tilsvarende nye navn fra samme tidspunkt.

Justeringer blir også gjort i sentral stab for å støtte omstillingsarbeidet. Dette inkluderer utvidelse av ansvarsområdene til prosjektleder for omstilling, som vil få overordnet ansvar for organisasjon og utvikling fra 1. august. Dette inkluderer HR, servicekontor/arkiv, politisk sekretariat og IKT/innkjøp.

HR-kapasiteten vil også bli utvidet, og beredskapsarbeidet vil bli løftet, med beredskapskoordinatorfunksjonen som flyttes direkte under kommunedirektør fra 1. august. Dette understreker viktigheten av beredskapsarbeidet og målet om å bygge bedre kapasitet for dette arbeidet fremover.

Disse grepene er viktige bidrag for å bygge fremtidens organisasjon, med bedre kapasitet på sentrale støttefunksjoner for både ledere og ansatte i organisasjonen.