• Personale som er hjemme «i beredskap» i tilfelle foreldre melder behov for plass i skole eller barnehage   

Ansatte som er fritatt fra sin arbeidsplikt i skole og barnehage og som har fått melding om at de kan bli innkalt ved behov, skal ikke føre fravær. De mottar lønn som vanlig.  

 

  • Personale som er hjemme med barn i SFO og barnehagealder.  

Ansatte som er hjemme på grunn av omsorg for barn, og derfor ikke har mulighet til å arbeide, skal benytte egenmelding og skrive at det gjelder omsorg for egne barn.  Vi krever nå ikke legemelding om fraværet varer lengre enn tre dager.  Alle har rett på minst 20 dager, noen har rett på 40 dager. Arbeidsgiver utbetaler lønn i denne perioden. NAV oppdatere hele tiden sine sider, der finner du oppdatert, riktig informasjon.  

 

  • Personale som er hjemme pga at fordi de selv er i risikogruppen  

Ansatte som er i risikogruppa er ikke fritatt fra arbeidsplikt. Det skal så langt som mulig tilrettelegges for at vedkommende kan jobbe hjemmefra. Om det ikke lar seg gjør må vedkommende være på jobb. Det må tas kontakt med nærmeste leder for tilrettelegging av arbeidet.  Mener den ansatte at vedkommende ikke kan være på jobb må den ansatte og nærmeste leder i fellesskap vurdere om det er hensiktsmessig at det benyttes egenmelding. Lege må etter egenmeldingsperioden vurdere om vedkommende har rett på sykemelding.  Det å være i risikogruppen er i seg selv ikke grunnlag for å være hjemme. 

 

  • Personale som er hjemme fordi det er familiemedlemmer  i risikogruppa i samme husstand.  

Ansatte som har hustandsmedlemmer i risikogruppa er ikke fritatt fra arbeidsplikt. Det skal så langt som mulig tilrettelegges for at vedkommende kan jobbe hjemmefra, men om det ikke lar seg gjør må vedkommende være på jobb. Det er da viktig at det tas hensyn til vedkommende ved tildeling av arbeidsoppgaver. Mener den ansatte at vedkommende ikke kan være på jobb må det tas kontakt med leder. Det å ha hustandsmedlemmer i risikogruppen er ikke grunnlag for å være hjemme fra jobb. 

 

Ferie: 

  • Generelt  

Nord-Odal kommune følger ferielovens bestemmelser. Den legges til grunn for de beslutninger som tas om den enkeltes rett til å gjøre endringer i ferien. Det samme gjelder kommunens rett til å gjøre endringer. Utviklingen av koronasituasjonen vil ha stor betydning for de vurderinger som  gjøres ved spørsmål om endring av ferie. Det betyr at koronasituasjonen vil påvirke den enkeltes mulighet til å endre planlagt ferie.  

For at kommunen i tiden fremover skal være sikker på å kunne ivareta de oppgaver som må løses må vi sikre at det er ansatte på jobb til enhver tid.   Det vil bli lagt vekt på at det er sagt at en forventer at utviklingen av koronasmitten vil bli høyest mellom mai og oktober.  Vi vil som tidligere år så langt som mulig forsøke å imøtekomme de ferieønskene som de ansatte setter opp. 

 

  • Ansatte som ønsker å endre allerede bestemt ferie. 

Sykdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsettelse av ferien etter ferieloven § 9. Utover disse tilfellene har ikke den ansatte rett til å kreve ferien utsatt selv om det ikke lenger er mulig å reise på den ferien som var planlagt e.l.  Ønsker du å flytte allerede bestemt ferie må du ta det opp din leder så snart som mulig.  Det vil da bli vurdert om det er mulig å imøtekomme denne forespørselen. Leder vil særlig måtte vurdere om flytting av ferien innebærer at det da er mange som må ta ferie på samme tidspunkt.  

 

  • Arbeidsgiver ønsker å endre allerede bestemt ferie. 

Arbeidsgiver kan endre fastsatt ferie, hvis det er nødvendig på grunn av utforutsette hendinger som medfører vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3 (1). En eventuell endring av ferien skal drøftes. Ansatte kan kreve dokumenterte merutgifter på grunn av en slik omlegging erstattet. Merutgifter som ansatte ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen. Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidstaker og arbeidsgiver inngår avtale om å utsette ferien.