Spørsmål og svar om arbeidsforholdet. 

 

Det er flere arbeidsplasser i kommunen som nå er stengt og har fått en annen arbeidsdag. Skolen har startet fjernundervisning for sine elever.

Kommunehuset er nå stengt, og de fleste medarbeidere skal jobbe hjemmefra. De som skal møte på kommunehuset, har fått beskjed om det. De andre skal ha hjemmekontor. Dette gjelder fram til 26.03.2020 eller inntil annen beskjed blir gitt.

 

Skulle noen etter hvert bli fritatt for arbeidsplikt skal all arbeidskraft være disponibel for arbeidsgiver med tanke på eventuelle omdisponeringer / endring av arbeidsoppgaver.

Alle fysiske møter med over 5 personer avlyses. Det oppfordres til å bruke Skype eller Teams. Hvis dere allikevel velger å ha fysiske møter (inntil 5 personer), må dere sitte med god avstand til hverandre, minimum 1-2 meter.

Foreløpig er ingen arbeidstakere i kommunen permittert. Hvis tiltakene som utføres blir langvarige, kan vi ikke garantere at det ikke blir permitteringer på lengre sikt. 
 
Vi oppfordrer dere til å følge
Fylkesmannens anbefalinger!
Mer informasjon om arbeidsforholdet fra
KS.

Kan en ansatt nekte å komme på jobb på grunn av frykt for smitte? 
Ansatte kan ikke nekte å komme på jobb. Frivillig hjemmekarantene kan bli vurdert som ulegitimert fravær.

Dette kan stille seg annerledes dersom det foreligger vesentlig fare for at den ansatte blir smittet dersom vedkommende møter på jobb, for eksempel ved utbrudd eller er mistanke om utbrudd der den ansatte arbeider. Hvis den ansatte tilhører en gruppe som har høyere risiko for alvorlig forløp av koronaviruset, for eksempel som følge av høy alder eller underliggende kronisk sykdom vil adgang til å motsette seg å stille på jobb vil være større.

Dersom fraværet ikke skyldes sykdom må det eventuelt løses med ferie, avspasering eller fravær uten lønn. Denne type fravær må vurderes opp imot driftsmessige hensyn.

Hjemmekontor
Leder står fritt til å inngå avtale med sine ansatte om å arbeide hjemmefra av hensyn til spredning av viruset, når dette er forenelig med arbeidets innhold. Fra sentralt hold er det oppfordret til at flest mulig benytter seg av denne løsningen.

Reiseforbud – privat
Folkehelseinstituttet har i vedtak i pålagt helsepersonell forbud mot å reise.
Det er ikke reiseforbud for andre yrkesgrupper, men Folkehelseinstituttet fraråder alle å reise utenlands, inkludert Norden. Alle som nå reiser ut av landet skal være i 14 dagers karantene når de kommer tilbake. Arbeidsgiver har rett til å  nekte sykepenger i arbeidsgiverperioden for ansatte som nå reiser ut av landet og dermed må være i 14 dagers karantene når de kommer tilbake.

Har den ansatte rett på sykemelding og sykepenger selv om smitte ikke er påvist?  
Hvis en ansatt får påvist smitte, er det medisinske vilkåret for sykepenger oppfylt. Dette dokumenteres med en sykemelding, og den ansatte vil ha rett på sykepenger. Hvis en ansatt får beskjed av legen om å holde seg i karantene på grunn av mistenkt smitte, uten at smitte er påvist, vil den ansatte ha rett på sykepenger dersom legen, etter en faglig vurdering, kommer til at vedkommende utgjør en risiko for videre smitte av viruset.

Leder må imidlertid vurdere om en ansatt som er i karantene, men frisk, kan utføre sine arbeidsoppgaver f.eks. ved bruk av hjemmekontor. Hvis ansatte isolerer seg på eget initiativ uten at det foreligger smitte eller mistanke om smitte, har vedkommende ikke rett på sykepenger. Den ansatte har kun rett på sykepenger når en lege, etter en faglig vurdering, har bedt den ansatte om å holde seg isolert. Informasjon om dette finner du også på
nav.no.

Spredningen av koronavirus har ikke medført endringer i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden på 16 dager gjelder ifølge NAV også ved sykemelding som følge av smitte av koronavirus.

Hvis du velger å reise utenlands, noe som nå medfører automatisk 14 dagers karantene ved hjemkomst, har du ikke rett på sykepenger.

Egenmeldingsdager
Ansatte har 24 dager egenmelding i løpet av 12 kalendermåneder. Det kan tas 8 dager sammenhengende. Inntil videre endres dette til at ansatte kan ta 16 dagers sammenhengende egenmelding. Maks antall dager er fortsatt 24.

Hva med ansatte som må være hjemme med barn som er sykt eller i karantene? Arbeidstaker må i slike tilfeller bruke sine ordinære sykt barn-dager, evt. pleiepenger fra NAV. Generelt sett oppfordrer vi til å søke å finne gode og fleksible løsninger som så langt det lar seg gjøre ivaretar hensynet til helse, smittevern, drift og de ansatte.

Kan arbeidsgiver pålegge overtid?
Dersom det foreligger et «særlig og tidsavgrenset behov», kan arbeidsgiver i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid (arbeidsmiljøloven § 10-6 første ledd). Eksempler på dette kan være ved fravær av andre ansatte, for eksempel på grunn av karantene, og det ikke er mulig å få tak i vikar eller stedfortreder. Koronasmitte/karantene kan således medføre lovlig bruk av overtid, på lik linje med andre uforutsette hendelser.