På grunn av koronaepidemien er det nødvendig å avklare og presisere en rekke forhold som vil gjelde for de ansattes ferieavvikling i 2020. Hensikten er å sørge for at disse hovedprinsippene ivaretas:

 • vedtatte smittevernregler skal overholdes for å hindre ytterligere spredning
 • innbyggerne skal sikres tilstrekkelige og kompetente tjenester gjennom hele ferieperioden
 • ansatte skal ikke utsettes for uforsvarlig arbeidsbelastning på grunn av for lav bemanning eller manglende koordinering av ferie

Det kan være behov for å benytte styringsretten i større grad enn tidligere

Ansatte i kommunen har 5 uker ferie i året. Ansatte over 60 år har 1 uke ekstra, totalt 6 uker i året. Arbeidstaker kan kreve at hovedferien på tre sammenhengende uker legges til hovedferieperioden 1. juni – 30. september. De kan også kreve at en uke og en dag av resterende ferie gis samlet. Feriedager utover fire uker og en dag er ikke omfattet av ferieloven.

Arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene som loven setter, se Ferieloven § 6 (1). Kommunen oppfordrer alle som har den 6 ferieuken å samarbeide best mulig med nærmeste leder for å unngå at avvikling av denne ferie skaper en utfordring for driften av tjenestene.

Nord-Odal kommune har alltid forsøkt å la de ansatte få oppfylt sine ferieønsker, men på grunn av de spesielle forholdene som koronaepidemien har skapt, vil det være nødvendig for arbeidsgiver å styre ferien i mye større grad enn tidligere. Kommunen er trygg på at tillitsvalgte og ansatte vil vise velvilje og fleksibilitet i denne situasjonen.

Hovedregelen er at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsetting tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til så fremt ikke særlige grunner er til hinder for det, jf. ferieloven § 6 nr. 2. Unntak gjelder altså hvis det foreligger særlige grunner som er til hinder for varsling etter den alminnelige fristen.

Kommunene må sikre nødvendig bemanning i samfunnskritiske funksjoner og en effektiv bruk av arbeidskraftsressurser, samtidig som vernehensynet til ansatte ivaretas best mulig under koronapandemien. Vi mener at ulike situasjoner som oppstår som følge av koronapandemien vil kunne medføre at unntaket om kortere varslingsfrist for feriefastsetting kommer til anvendelse, jf. «særlige grunner». Eksempelvis hvis kommunen ikke klarer å sysselsette ansatte fordi virksomheter stenger og den aktuelle ansatte hever lønn. I slikt tilfellet mener vi at kommunen vil kunne fastsette avvikling av noe ferie med kortere varslingsfrist.

Vi anbefaler at arbeidsgiver konkret vurderer om det foreligger «særlige grunner» og varsler så tidlig som mulig om dette. Arbeidsgiver bør ikke pålegge mer ferieavvikling enn nødvendig med en forkortet frist. Tre uker av ferien skal uansett avvikles i hovedperioden, jf. ferieloven § 7 nr. 1. For ansatte som har ferie overført fra forutgående ferieår, vil arbeidsgiver ha noe større fleksibilitet.»

Ulike vurderinger for ulike yrkesgrupper

Prinsipper

De prinsippene som er nevnt innledningsvis – hindre smittespredning, tilstrekkelige tjenester og forsvarlig arbeidsmiljø – vil ligge til grunn for all ferieavvikling. Det vil måtte gjøres ulike vurderinger for ulike yrkegrupper i kommunen.

Samfunnskritiske oppgaver

Personale som utfører samfunnskritiske oppgaver må være innstilt på å få sin ferie fastsatt av arbeidsgiver. Dette gjelder spesielt helsepersonell og nav, men også de som jobber innenfor kriseledelse, informasjon, renhold, vaskeri, mat/kjøkken og teknisk vedlikehold m.fl. må regne med å få sin ferie fastsatt av arbeidsgiver. Det samme gjelder utbetaling av lønn og andre økonomiske utbetalinger.

Barnehager og skolefritidsordninger (SFO)

I barnehagene og skolene vil det være nødvendig å planlegge ferien etter de tre prinsippene som er nevnt innledningsvis. Dette er også knyttet til behovet for barnepass for egne ansatte i kommunen og andre med samfunnskritiske oppgaver.

Undervisningspersonell

Undervisningspersonalet har sommerferie når elevene har sommerferie. Foreløpig ser det ikke ut til at det er grunn til å endre dette.

Øvrige

Når det gjelder øvrige yrkesgrupper, vil det bli gjort vurderinger etter de samme prinsippene, men behovet for full bemanning vil trolig være mindre om sommeren enn ellers. Det er for øvrig viktig at mest mulig ferie avvikles i løpet av sommeren og at all ferie er avviklet før årsskiftet.

Om feriereiser

Myndighetenes reiseråd

Helsedirektøren oppfordret 12. mars alle til å unngå fritidsreiser innenlands og utenlands. Alle reisende som kommer til Norge skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Norske myndigheter vil ikke ha mulighet til å hjelpe alle hjem dersom det blir nødvendig.

Utsettelse av ferie på grunn av reiseforbud

Utsettelse av ferie på grunn av utreiseforbud vil ikke bli gitt. Grunnen er at en langvarig pandemi da vil gi et stort press på ferieavvikling senere på året.

Karantene etter hjemkomst

Ansatte i Nord-Odal kommune som reiser utenlands på ferie på tross av reiserådene og som må i karantene etter hjemkomsten, vil ikke kunne påregne å få sykemelding eller lønn i karantenetiden.

Avbestilling av feriereise

De som allerede bestilt reise til utlandet med avreise må følge myndighetenes reiseråd. Spørsmål om avbestilling og reiseforsikring må rettes til forsikrings- eller reiseselskapet. Når det gjelder helsepersonell er det egne bestemmelser om dekning for tap. Det er egen ordning via Helfo.

Om utsettelse av ferie

De som er pålagt karantene vil ha rett til å flytte ferien på samme måte som om de blir syk i ferien, se Ferieloven §9. Hvis du er pålagt karantene, må dette dokumenteres av lege. Hvis du er syk i ferien, må dette dokumenteres av lege.

Arbeidsgiver har fortsatt styringsrett når det gjelder å fastsette nytt tidspunkt for ferie.

Oppsummering

Ferieloven gjelder som normalt

 • Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår
 • Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år
 • Plan for avvikling av sommerferie skal være avklart to månder før hovedferien skal avvikles
 • Arbeidstaker kan kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1 juni – 30 september.

Avvikling av ferie i 2020

 • Nord-Odal kommune vil at i de enheter der leder mener det er hensiktsmessig, avvikler flest mulig hovedferie med 3 uker for å unngå at det blir en opphopning av uavviklet ferie til høsten.
 • Ytterligere 1 uke ferie forsøkes avviklet mellom 10.4-30.9 der det er mulig.
 • I de enhetene som utfører samfunnskritiske funksjoner er det nødvendig å finne gode løsninger.  Her skal ansatte med barn med spesielle behov og i alderen 0-12år prioriteres i hovedferieperioden. Ansatte som selv har spesielle behov skal også kunne prioriteres, men ikke foran ovennevnte gruppe. 
 • Mest mulig av hovedferien bør avvikles før skolestart i august.
 • For ferieavvikling 2020 må man være forberedt på at avlysning eller tilbakekallelse fra ferie kan forekomme ut fra forsvarlig drift og smittevernshensyn

 

Viktige avklaringer angående ferie

 • Arbeidsgiver kan pålegge den ansatte å ta ferie eller avspasering

Hvis det ikke er behov for arbeidskraft, er ferie eller avspasering et alternativ til permittering. Dette kan bli aktuelt der virksomheter er stengt eller har begrenset drift.

 • Arbeidsgiver kan pålegge den ansatte å ta ut planlagt ferie

Avtalt ferie må avvikles, med mindre det er enighet om noe annet. Dette gjelder også når du ikke kan reise på ferie som planlagt på grunn av koronasituasjonen.   

 • Arbeidsgiver kan kreve at ansatte avlyser ferien

Avlysingen må være nødvendig enten på grunn av uforutsette hendelser, på grunn av at ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer eller at det ikke finnes noen stedfortreder. Alle disse vilkårene kan være aktuelle under pandemien.

Arbeidsgiver skal imidlertid drøfte spørsmålet med ansatte før avgjørelse tas, og må også dekke alle kostnader som følge av eventuell avlysning, dersom avtale om ferie allerede har vært fastsatt.

 • Arbeidsgiver kan kalle ansatte tilbake fra ferie

Helseberedskapsloven kan brukes for å beordre helsepersonell på jobb.

For de som ikke har tilsvarende særegne regler eller avtaler, er alternativet at ansatt og leder prøver å komme til enighet om en løsning som kan fungere for begge parter.

 • Arbeidsgiver forbyr helsepersonell som driver pasientbehandling å reise utenlands

Til vanlig kan ikke arbeidsgiver nekte ansatte å reise bestemte steder i fritiden.

Imidlertid vedtok helsemyndighetene den 12. mars 2020 utreiseforbud for helsepersonell som jobber med pasientbehandling, foreløpig ut april 2020. Vedtaket gjelder uavhengig av om det gjelder et land med spredning av koronaviruset eller ikke.