I henhold til ny personopplysningslov som trådde i kraft 20. juli 2018 er den generelle retten til innsyn i hvordan dine personopplysninger behandles og formålet for innsamling noe utvidet i forhold til tidligere lovverk (artikkel 15 i EUs forordning). Du har rett til å se alle opplysninger som kommunen har registrert om deg og til hvilket formål vi har dem. Den nye personopplysningsloven er vedtatt på grunn av EUs nye personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation). Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets sider: Rett til innsyn

For å søke innsyn i de personopplysninger Nord-Odal kommune behandler/har samlet inn om deg ønsker vi at du bruker dette elektroniske skjema: Innsynsbegjæring

Innsynsbegjæring kan også komme muntlig eller sendes kommunen på annet vis (info nederst på siden). Bruker du e-post skal du ikke opplyse om personsensitive forhold.

Det er arkivet i kommunen som tar imot og videreformidler innsynskrav til rett instans. Når kommunen har mottatt ditt krav om innsyn i henhold til personopplysningloven skal kommunen gi svar uten ubegrunnet opphold og senest innenfor 30 dager.

Til informasjon så er det også andre lovverk som styrer retten til innsyn og kan ha betydning for kommunens svar på krav om innsyn. Den nye personopplysningsloven sier også noe om unntak for innsyn.

Lover og forskrifter:

Henvisning til gjeldende lover og forskrifter (fra Lovdata):

Offentleglova
Offentlegforskrifta
Forvaltningsloven
Personopplysningsloven
Arkivlova
Kongeriket Noregs grunnlov
Pasient- og brukerrettighetsloven

Det kan også være andre særlover som styrer innsynsretten som ikke er nevnt her.

Forordningen

Personopplysningsloven med med personvernforordningen (Datatilsynet)

Om du helst vil sende innsynsbegjæring på annet vis enn foretrukket elektronisk skjema som du finner ovenfor bruk en av disse kanalene:

E-post: innsyn@nord-odal.kommune.no (ikke oppgi personsensitive opplysninger)
Telefon: 62978100
Post: Nord-Odal kommune, postmottak, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

Ved spørsmål ta kontakt med servicekontoret på telefon 62978100.

Informasjon om innsyn i postliste finner du her