Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden for å styre utviklingen i ønsket retning.

Formålet med planstrategien er å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, arealutvikling og den kommunale tjenesteytingen. Planstrategien skal sette fokus på de planoppgavene kommunen bør prioritere for å legge til rette for en positiv utvikling, herunder ta stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis, og hvilke andre planer og strategier kommunen har behov for.

Et oppdatert kommunalt planverk er med på å styrke kommunens handlingsrom i samfunnsplanleggingen.

 

Kommunens plansystem

Nord-Odal kommune har mange gjeldende planer. Plansystemet med ulike typer planer og sammenhengene mellom dem er illustrert i figuren under.

Plansystemet i kommunen.

Planstrategi

Som figuren viser består kommunens plansystem av flere plantyper. I planstrategien prioriterer kommunestyret hvilke kommunedelplaner, temaplaner/strategier og arealplaner vi skal utarbeide for å nå kommuneplanmålene. Alle tematiske planer (ikke arealplaner) har handlingsdeler.

I den årlige økonomiplanprosessen med handlingsprogram prioriterer kommunestyret hvilke tiltak og satsingsområder som skal gjennomføres i fireårsperioden. En vellykket overgang fra vedtatte planer til handlingsprogram med økonomiplanen og gjennomføring, avhenger av at kommunen ikke har for mange planer samlet sett, og at hver plan ikke er for omfattende. Prioriteringer av tiltak tilpasset de tilgjengelige ressursene skjer i den årlige utarbeidelsen og vedtak av handlingsprogram med økonomiplan. 

Et planarbeid skal som hovedregel ha sitt utgangspunkt i planstrategien, men kommunestyret kan også fatte vedtak om andre strategi- eller planoppgaver. Alle tematiske strategi-/planprosesser starter med et mandat som utdyper vurderingene rundt det aktuelle strategi-/planbehovet.

Rammebetingelser for kommunens planarbeid

Nasjonale føringer og forventninger til kommunal planlegging

Regjeringen legger hvert fjerde år frem nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging for å fremme bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal blant annet følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer. I de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 peker regjeringen ut fire store utfordringer: ​

 • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn​
 • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning​
 • Å skape et sosialt bærekraftig samfunn​
 • Å skape et trygt samfunn for alle​

I tillegg er det en rekke lover og statlige planretningslinjer som legger føringer for den kommunale planleggingen og som kan gi grunnlag for innsigelser. ​

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 

Regjeringen mener det er viktig at hovedtyngden av handelsvirksomhet, boligbygging og arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter lokaliseres innenfor tettsteder som defineres og avgrenses gjennom kommunal planlegging. Det vil kunne bidra til utvikling av levedyktige by- og tettstedssentre og lokalsamfunn og styrke knutepunktene på kollektivaksene. Det er viktig at det i det enkelte tilfelle vurderes å legge til rette for fortetting og transformasjon før nye utbyggingsområder tas i bruk, slik at jordbruksareal og viktige natur- og friluftsområder ikke blir omdisponert når det finnes alternativer.

For inneværende periode forventer regjeringen at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for sin planlegging.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. ​Målene trådte i kraft i januar 2016. ​

FNs medlemsland er enige om 17 bærekraftsmål med totalt 169 delmål. ​Se alle målene.

Arbeidet med kommunens samfunnsplan og den kommunale planstrategien er benyttet som en anledning til å jobbe med FNs bærekraftsmål.

Nord-Odal kommune har i sin samfunnsplan prioritert følgende:

 • Kompetanse og utvikling FN 4,8,12
 • Levende og attraktive tettsteder FN 9,11,13
 • Mangfold og inkludering FN 1, 4,10
 • Livsmestring hele livet FN 3,4,1
 • Sikker, effektiv og bærekraftig kommune FN 9,11,13

FNs bærekraftmål

Regionale føringer

Innlandet fylkeskommune ble etablert 01.01.2020. Planstrategien for det nye fylket har fått tittelen «Innlandsstrategien 2020-2024». Arbeidet tar sikte på vedtak høsten 2020.

Innlandet har som ambisjon å ta en ledende posisjon innen teknologi, landbruk og reiseliv. ​

Fylkeskommunen ønsker videre at fylkestinget skal vedta fire satsingsområder for innlandssamfunnet de neste fire årene: ​

 • Innbyggere​
 • Innovasjon​
 • Infrastruktur​
 • Inkludering​​

Kunnskapsgrunnlaget for Innlandsstrategien finnes her.

Innlandsstrategien skal beslutte hvilke regionale planer som skal utarbeides. Det er foreslått fire nye regionale planer i strategien:

 • Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse: Målet er å legge til rette for nyskaping og sikre at vi har innbyggere med rett kompetanse for å skape verdier.
 • Regional plan for det inkluderende Innlandet: Målet er å videreutvikle aktive lokalsamfunn, bidra til bred deltakelse i samfunnet og gode møteplasser for å legge grunnlaget for blant annet god livskvalitet. Planen må bidra til å løse viktige utfordringer i tett samarbeid med kommunene, staten og andre aktører.
 • Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og solid infrastruktur: Planen skal ivareta et komplekst felt der mange aktører må samarbeide for å sikre Innlandet i en fremtid med skiftende trusselbilder, store klimaendringer og en befolkning som flytter mye på seg.
 • Regional plan for klima, miljø og arealbruk: Målet er blant annet å legge til rette for mer helhetlig og bærekraftig arealbruk i Innlandet. Dessuten er det et mål å utvikle tiltak for å redusere utslipp av klimagasser.

Planoppgaver 2020 -2023

Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp etter videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling av kommunen. Planstrategien skal bidra til at kommunens planlegging er tilpasset utfordringene og ikke er mer omfattende enn nødvendig.

Et hovedspørsmål i planstrategiarbeidet er om kommuneplanens arealdel skal revideres.

Samfunnsdelen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag, med faglige utredninger og mange medvirkningstiltak. Det er ikke er framkommet nye hovedutfordringer etter denne prosessen i 2019. Samfunnsplanen fanger i tilstrekkelig grad opp de nasjonale forventningene og andre rammebetingelser omtalt i forslaget til kommunal planstrategi. 

Rådmannen anbefaler at kommuneplanens samfunnsdel med mål og strategier videreføres i planperioden.

Arealedelen er av eldre dato, det er derfor relevant å diskutere om det er behov for revidering av denne.

Grunnlangsdokument

For å gi et bedre grunnlag for hva som er status innenfor ulike områder innenfor kommunens virke, utarbeides et eget grunnlagsdokument. Dette ble presentert digitalt 23. september.

Se grunnlagsdokument

Videre prosess

Planstrategi, prosess