Utvinningsretten er innenfor et område på ca 48.000 m². Årlig uttaksmengden ikke gitt, men vi gjør oppmerksom på at  uttak på mer enn 10 000 m3 masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. I henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser skal det utarbeides en driftsplan før uttak kan påbegynnes.

Utvinningsretten er tidsbegrenset og faktureres med dels en fast grunnleie og en volumbasert markedspris.

Interessenter bes sende interessehenvendelse til postmottak@nord-odal.kommune.no innen 15. aug. 2019.

For spørsmål og eventuelt avtale om visning, ta kontakt med næringssjef Eva Snare i Nord-Odal kommune, tel.: 904 00 643, e-post: eva.snare@nord-odal.kommune.no.

 

Reguleringsplan

Generell informasjon om tildelingsprosess

Søker må være et lovlig registrert og etablert firma. Utvinning av grus, pukk og/eller naturstein må/bør være en naturlig del av firmaets øvrige virksomhet.

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden:

  • Firmaattest
  • Skatteattest/Merverdiavgiftsattest (ikke eldre enn 6 måneder)
  • CV som viser teknisk og faglig kompetanse hos nøkkelperson(er) som skal ha det bergtekniske ansvaret. Ved manglende dokumentasjon vil søknaden ikke tas til vurdering.

Driftsavtale

Det inngås driftsavtale med valgt entreprenør. Utvinner gis rett til uttak, bearbeiding og mellomlagring av masser i tråd med gjeldende reguleringsplan vedtatt av kommunestyret i sak 31/88 av 24.3.88. For øvrig gjelder vilkår i driftsavtale. Deponering av masser er ikke tillatt uten særskilt søknad. Uttatte og ferdig produserte masser på området vil tilfalle grunneier ved avtalens utløp.

Panterett

Som sikkerhet for skyldig betaling av påløpne avgifter, morarenter og inndrivelseskostnader forbundet med kravet forbeholder Nord-Odal kommune seg 1. prioritets panterett i rettigheten og innretninger/anlegg som er tillatt oppført i henhold til denne. De samme krav er også tvangsgrunnlag for utlegg.

Forbehold

Nord-Odal kommune forbeholder seg retten til å avbryte prosessen dersom søknadene ikke anses tilfredsstillende.

Prærien