Tilsynet har hatt som formål å gjennomgå rutiner og praksis for legemiddelhåndtering ved innleggelse, ved opphold i sykehjemmet, og dialogen med lege. Det er funnet flere avvik etter tilsynet. Samtidig peker statsforvalter på høy trivsel, endringsvilje og kompetente ansatte.

I foreløpig konklusjon til kommunen kommer det frem at kommunen ikke har et styringssystem som sikrer forsvarlig legemiddelhåndtering til pasienter som bor på sykehjemmet. Det kan medføre en risiko for at pasienter ikke får nødvendig og riktig legemiddelbehandling. Funnene er i hovedsak knyttet til istandgjøring og kontroll av legemidler, dokumentasjon, risikovurdering og delegering av ansvar.
Kommunalsjef for Helse og omsorg, Annbjørg Gentenaar, understreker at det ikke er avdekket feilbehandling, men at det foreligger en risiko for at feil kan skje, og det innebærer et lovbrudd.

- Vi tar tilbakemeldingene fra statsforvalter på alvor. Det er avgjørende for pasientsikkerheten at vi har gode systemer og rutiner for håndtering av legemidler, dokumentasjon og ansvarsfordeling, forteller Gentenaar.  

- Vi er alt godt i gang med å rette manglene statsforvalter peker på og skal utbedre lovbruddet i løpet av kort tid.

Kommunalsjefen vil samtidig løfte frem at det gjøres mye godt arbeid ved sykehjemmet og at statsforvalter også anerkjenner det i den foreløpige rapporten. Ansatte har mye formell kompetanse og uttrykker god trivsel på arbeidsplassen. Også pasienter og pårørende er godt fornøyd med den pleie og omsorg de får, og trives på sykehjemmet.

- Det er fint å se statsforvalter ser alt det gode arbeidet som gjøres, og løfter frem at vi har mange dyktige og kompetente medarbeidere ved sykehjemmet som sørger for god pleie- og omsorg og trivsel, forteller kommunalsjefen.

- Jeg er også glad for at statsforvalter ser vi har stor åpenhet og endringsvilje, både hos ledere og ansatte. Det gir oss et godt utgangspunkt for å få lukket avvik raskt og løfte kvalitet og tjenester i tiden fremover, avslutter Gentenaar.

Foreløpig rapport fra Statsforvalteren i Innlandet er ventet i uke 46.

Kommunalsjef Annbjør Gentenaar foran inngang til Nord-Odal sykehjem
Bildet: Kommunalsjef Annbjørg Gentenaar foran inngang til Nord-Odal sykehjem (foto: Nord-Odal kommune)