Søknader om støtte til bedriftsintern opplæring sendes via regionalforvaltning.no innen 15. april. Der finner du også de fullstendige kriteriene for ordninga.

Hva kan det søkes om støtte til

  • Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med ansatte.
  • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring, herunder reiseutgifter for kursholder og deltakeravgift samt til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida. Reise og opphold for kursdeltakere inngår ikke. 
  • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger tillater det. Det gis ikke lønnstilskudd for permitterte arbeidstakere som mottar dagpenger. 

Hvem kan søke

  • Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke. Søker må dokumentere at opplæring går til arbeidstakere med arbeidssted i Innlandet.
  • Det gis ikke tilskudd til bedrifter som er i en økonomisk vanskelig situasjon. 
  • Ordningen er ikke rettet mot bedrifter som tilbyr kompetanse til andre. 

Nærmere informasjon om ordningen finner du på linken nedenfor:

Bedriftsintern opplæring Innlandet 2021 (PDF, 155 kB)

Mer informasjon om ordningen finnes på fylkeskommunens hjemmeside.  

 

Kompetanseheving