Endring av planområde/layout

Planområdet er noe redusert i forhold til det som opprinnelig ble omsøkt.  Dette vil etter hvert fremgå av kart på kommunens hjemmeside.

Det planlegges 12 vindturbiner på Engerfjellet og 28 på Songkjølen. Navhøyde og turbintype er ikke endelig bestemt, men foreløpige planer tilsier en navhøyde på 130 meter og en rotordiameter på 130 meter, dvs en totalhøyde på 195 meter. I konsekvensutredningen var det lagt til grunn en navhøyde på 119 meter og en rotordiameter på 112, dvs en totalhøyde på 175 meter.

Dersom det er vesentlig forskjell i miljøkonsekvensene mellom ny layout og detaljplaner og den tekniske planen og turbinplassering/høyde som er utredet i konsekvensutredningen (KU), kan NVE stille krav om utredning av dette som en del av miljø-, transport- og arealplan (MTA) / detaljplan.

Hovedadkomst til planområdene

E.ON har fått anbefaling fra Statens Vegvesen om å transportere vindturbinene  via Sverige om Kongsvinger/E16,  fremfor via Oslo. E.ON utreder nå dette alternativet.

Adkomst Songkjølen

Planlagt adkomst er via Sandbekkvegen.  E.ON arbeider nå med å inngå avtale med de grunneiere langs Sandbekkvegen som ikke allerede har inngått avtale med E.ON.  Avtaleutkastet ble presentert på et møte med grunneierne 22. juni 2016. I det samme møtet ble det presentert en skisse over hvilke endringer som er nødvendig. Det foreligger to alternativer – en hvor det blir behov for skjæringer med breddeutvidelse mot vest, og et hvor vegen utvides mot Sandbekken med fylling.  E.ON ble i møtet med grunneierene anbefalt å velge det første alternativet.  Det planlegges å etablere to møteplasser, hvorav den ene vil kunne fungere som parkeringsplass for nytt skianlegg etter at vindkraftanlegget er ferdigstilt.

Adkomst Engerfjellet / søknad om planendring

Adkomst planlegges via Ottvegene, som ligger på kommuneskogens grunn. Det arbeides med en grunneieravtale, samt en drifts- og vedlikeholdsavtale mellom kommunen og E.ON.

Dette er en annen adkomstveg enn tidligere omsøkt.  Denne endringen er konsesjonspliktig og krever en planendringssøknad. E.ON arbeider med denne søknaden nå.

E.ON oversender planendringssøknaden til NVE i løpet av august. NVE vil deretter legge denne ut til høring slik at kommunen og andre kan uttalele seg til planendringen.

Drikkevannskilde

E.ON informer om at det ikke vil bli plassert noen turbiner innenfor nedslagsfeltet til vannkilden. Nye inngrep i vegen vil fortrinnsvis gjøres nedstrøms fra vannkilden.  Det vil bli lagt betydelige restriksjoner på anleggsmaskiner, transport osv for å redusere risiko for diesel og oljesøl.  Det er tatt råvannsprøver fra vannet og dette vil følges opp med nye prøver etter hvert.

Plan for avbøtende tiltak friluftsliv

E.ON oversender utkast til plan for avbøtende tiltak friluftsliv til kommunen i løpet av sommeren. Planen vil inneholde viktige avklaringer i forhold til blant annet skianlegg, utfartsparkering, utsiktspunkter, turstier m.m.

MTA-plan / Detaljplan / Designmanual

Miljø-, transport-, og arealplan  og detaljplan (layout) utarbeides samlet. E.ON har engasjert Norconsult til dette arbeidet.

E.ON har opplyst at arbeidet med MTA-plan forventes ferdig før jul 2016. Det skal utarbeides en designmanual i tillegg til MTA.

Gjennom klagebehandling av konsesjonsvedtakene er også Eidsiva pålagt å utarbeide MTA-plan. En representant fra Eidsiva vil delta i samrådsmøtene.

Samråd

Vårens planlagte samrådsmøte er utsatt til etter sommerferien. Dato er ikke fastsatt.

Tidsplan

  • Fastsetting av endelig layout med buffersone - høst 2016
  • Innsending av MTA - før jul 2016
  • Endelig godkjent detaljplan/MTA - før sommeren 2017
  • Investeringsbeslutning E.ON - før jul 2017
  • Eventuell anleggstart - 2018