Fondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord- og Sør-Odal kommune, samt til felles næringsrettete tiltak i regionen 

Hovedmålet er å skape nye og varige arbeidsplasser. Bosettingshensyn kan vektlegges. 

Støtteformer

Støtte gis i form av tilskudd eller lån. Det kan ikke benyttes i forbindelse med garantier. 

Fondet skal benytte midlene til direkte bedriftsrettet støtte i henhold til gjeldende regelverk, samt støtte til næringsrettede tilretteleggende og kompetansehevende tiltak.

Maksimal størrelse på de forskjellige typer prosjekter er normalt begrenset oppad til kr 100.000,-.

Områder som næringsfondet skal ha fokus på: 

Næringsfondets midler skal prioriteres som støtte og stimulering for søkere som ønsker å starte egen virksomhet eller utvikle eksisterende bedrift i tråd med næringsfondets satsingsområder. 

For årene 2021 – 2024 prioriterer næringsfondet primært å gi tilskudd til:

  • Opplevelser og reiseliv
  • Knoppskyting og foredling med basis i råstoff fra kommunen og regionen.
  • Næringsutvikling innen bioøkonomi.
  • Kompetansehevende tiltak, nettverksbygging og markedsføring innen kommunens næringer
  • Netthandel og nettbaserte tjenester.
  • Arbeid for forbedring av infrastruktur.
  • Entreprenørskap blant barn, unge, kvinner og innvandrere. 
  • Satsingsområdene i Byregionprogrammet (Næringsstrategi for Kongsvingerregionen).

 

Søk på regionalforvaltning.no støtteordning "Odal næringsfond"

Odal næringsfond åpen for søknader