Endringene gir en bedre tilpassing til landskapet og reduserer inngrepenes omfang på generell basis og spesielt i forhold til våtmark/myr. Alle omsøkte endringer ligger godt innenfor konsesjonsgrensa. De to hovedendringene medfører redusert ny veilengde med 250m, samtidig som de unngår omfattende oppgradering av eksisterende veilinje over et strekk på 1150m.

Nord-Odal kommune har ingen innvendinger til endring av buffersone i detaljplan for Engerfjellet.

Søknad om endret buffersone i detaljplan for Engerfjellet vindkraftverk