Det er mulig å levere søknaden 14 dager etter søknadsfristen, men tilskuddet vil bli da bli redusert med kr 1000 pr dag etter søknadsfristens utløp, dvs fra 16.oktober. Skal du gjøre endringer på søknaden etter søknadsfristen, ta kontakt med kommunen.

Dette er nytt for søknadsomgangen 2021:

  • Soner for pollinerende insekter: det kan gis tilskudd til maksimalt 5000 løpemeter pr foretak (NB! Minimum 2 meters bredde)
  • Drift av seter: det er nå krav om minimum 4 ukers seterdrift for å få tilskudd (ikke 6 uker som i 2020).

Oversikt over tiltak og vilkår ligger på Statsforvalterens nettsider:

Regionalt miljøprogram for jordbruket | Statsforvalteren i Innlandet

Link til veileder:

veiledningshefte-rmp---2021.pdf (statsforvalteren.no)

Søknadsfristen for å søke om RMP er 15.oktober. Søk her:

Altinn - Søknad om regionalt miljøtilskudd

Regionale miljøtilskudd
Regionale miljøtilskudd