Rådmann Runar Kristiansen innledet med å gi bakgrunnsinformasjon om utvikling i innbyggertall og byggeaktivitet i kommunen og Sand. For å holde tritt med utviklingen, bør det sikres en tilflytting på 23 personer per år i Nord-Odal. Pt finnes det ikke boliger til å dekke dette behovet.

Videre informerte Roar Jonsrud fra Nord-Odal kommune om Kommunedelplan Sand sentrum (se bilde under) og samarbeidet med Vindveggen arkitekter om mulighetsstudie «sentrum øst». Planen inkluderer nye områder som i dag er landbruksjord.

Bilde 1, Planforslag. Reguleringsplan

Grunneier Bjarne Sand fortalte litt om bakgrunnen for Sand gård og videre planer om utvikling av Sandjordet. Bjarne viste blant annet bilder av utsikten mot Storsjøen tatt fra taket på Thorvald Meyers Minde. Mulighetsstudien vil vise ideer til hvordan Sandsjordet kan se ut med ulike typer  boligbebyggelse (og næring). 1. ukast er planlagt presentert 16. juni.

Siste del av møtet foregikk som en workshop. Deltakerene ble delt inn i 3 grupper med en «gruppeleder» på hvert bord: Elin Smith, Odal Sparebank – gr 1, Gunnar Nygård, politiker  – gr 2, Dagfinn Ødegård, eiendomsutvikler  – gr 3.

Bilde 2 og 3, fra gruppearbeid

Gruppeoppgave 1. Målanalyse. Hvordan ønsker dere at lokalsamfunnet i Sand skal utvikle seg videre?

Svarene fra gruppene, oppsummert og gruppert:

 • Ha langsiktige planer og retningslinjer
  • Stille krav til utbygger (eksteriør)
  • Boligblokker i grønt miljø
  • Trehusarkitektur + betong
  • Livsløpsboliger. Universell utforming
  • Grøntareal og lekeplasser
  • Drive bevisst stedsutvikling
 • Lage livlig miljøgate/gågate/handlegate
  • Alle typer butikker/ Flere forretninger
  • Tjenestebedrifter i sentrum
  • Flere private arbeidsplasser i sentrum.
  • Møteplass som trekker folk
  • Flere unge synlige i sentrum
  • “Liten by»
 • Satse på Sand som grønt sted
  • Parkering utenfor
  • Grønn energi
  • Enkelt å pendle
  • Gang og sykkelveier på vei inn til sentrum
  • Vindkraftsenter – undervisning
  • Kollektivtilbud Akershus
  • Hensyn til FNs bærekraftmål
 • Flere boliger i sentrum/flere innbyggere i sentrum
  • Vokse med 20-25 innbyggere i Sand hvert år.
  • Aktiviteter/boliger på Prestegården
  • Rimelig tomter og boliger i sentrum
  • Flere unge nyetablerte
  • Good value for money: Trygt, pent, tilgjengelig og mangfoldig
  • Fremstå som inviterende og attraktivt
 • Flere aktiviteter i sentrum
  • Friluftsliv/aktiviteter for alle aldre.
  • Sand - Kulturhovedstaden i sør-fylket
  • Treningssenter
  • Aktive nabolag
 • God kommunal tilrettelegging
  • Rimelige skatter/avgifter
  • Vedlikeholde kommunale bygg i Sand
  • Kunstis Prestberget
  • Sand skal være et godt sted å bo
  • Trygg alderdom
  • Barnehageplasser
  • Lensmann tilbake
 • Aktiv næringsutvikling
  • Tilskudd gründere
  • Felleskap for små virksomheter
  • Veiledning gründere
  • Bearbeide råstoff – utnytte naturressursene
  • Tilrettelegge for næringsdrift.  Aktivt næringsliv
  • Flere forretningsbygg i sentrum

Gruppeoppgave 2. Stedskvaliteter. Hvilke kvaliteter utgjør dagens lokalsamfunn?

Svarene fra gruppene, oppsummert og gruppert:

 • Vakker, idyllisk beliggenhet. Grønt og luftig i sentrum med småbykvaliteter
 • Sentral beliggenhet. Kort vei til hovedstadsområdet.
 • Storsjøen. Vann/strandlinje nesten i sentrum
 • Lite og kompakt sentrum. Alt på ett sted i gangavstand. Kort avstand mellom tilbud:  kirke, kulturhus, kommune, barnehage, butikker, busstopp, lege, eldrebolig, bank, bibliotek. «Livsløpsstandard».
 • Oversiktlig og trygt
 • Utviklingsmuligheter. Billige tomter og fortsatt ledig jord
 • Skogkommune. Råvarelev. Vekstperioder 1890, 1970-80. Kommuneskogen gir muligheter.
 • Rikt organisasjonsliv med sterkt IL med mange aktive grupper
 • Milepelen samlingspunkt - musikk, teater, kino. Rikt kulturliv. Kulturskole.
 • Stort frivillig engasjement. Samfunnsengasjement. Dugnadsånd
 • Trivelige folk/huggale følk
 • Lett tilgjengelig friluftsliv
 • Mapei med FoU og arbeidsplasser. Mapei-skolen
 • Industriekspertise. Kjemiske byggevarer.
 • Ekspertise innen transport/logistikk
 • Positiv holdning – optimistisk samfunn

Kommunen ønsker å jobbe videre med konseptet «Inkluderende og attraktive lokalsamfunn» og vil søke om midler fra Hedmark fylkeskommune til å dekke et prosjekt som har som utgangspunkt å lage helhetlige planer for Sand sentrum, der alle interessenter får mulighet til å bli hørt/involvert/være delaktige i prosessen.

               

Kommunedelplan Sand Sentrum 2017
Kommunedelplan Sand Sentrum 2017