Det er ikke Nord-Odal kommune, men Olje- og energidepartementet/NVE som har gitt tillatelse til utbyggingen av vindkraft i området ved Songkjølen og Engerfjellet. Det er NVE som har myndighet til å påse at vilkårene i tillatelsen følges. Spørsmål rundt utbyggingen må derfor stilles til tilsynsmyndigheten NVE eller Akershus Energi som utbygger. Kommunen har noe ansvar når det gjelder å følge opp andre lover  i forbindelse med utbyggingen, blant annet plan- og bygningsloven og forurensningsloven.

Tillatelsen (konsesjonen) inneholder vilkår om at drikkevann skal sikres. Dette var særlig viktig siden Svartjern, en av hovedvannkilden til det private vannverket Juptjenn vannverk ligger i konsesjonsområdet. Utbygger har derfor utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for å identifisere risiko både i utbyggingsfasen og driftsfasen og som inneholder tiltak som skal gjennomføres for å redusere risiko. Nord-Odal kommune, Juptjenn Vannverk og Mattilsynet deltok i arbeidet med ROS-analysen, og var høringsparter i forbindelse med ferdigstillelsen. ROS-analysen ble ferdig i desember 2018 og er utarbeidet i henhold til Mattilsynets veileder " Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – fra ROS til operativ beredskap" og Norsk Standard - NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger.

Et av tiltakene er å lysregulere trafikken på strekningen forbi Svartjennet fore å redusere risikoen for ulykker. Det er derfor svært viktig at denne lysreguleringen ikke blir satt ut av funksjon.  Andre tiltak er blant annet  kartlegging av tilstand i Svarttjennet med påfølgende overvåkingsprogram for å følge med på vannkvaliteten, i tillegg til konkrete tiltak for å hindre forurensning fra uønskede hendelser som brann, ulykker og oljesøl.