I konsesjonen for Odal vindkraftverk er det satt vilkår om at det i utgangspunktet skal benyttes et radarstyrt lysvarslingsanlegg. Luftfartstilsynet arbeider nå med nye krav til lysmerkingen. I påvente av nye krav kan Luftfartstilsynet ikke godkjenne radarsystemet i Odal vindkraftverk. Odal Vindkraftverk AS har derfor søkt om utsatt frist for bruk av et radarstyrt lysvarslingsanlegg. Odal Vindkraftverk AS søker om inntil ett års utsettelse, fra det tidspunktet Luftfartstilsynet har avklart hvilke krav som skal gjelde. 

Høringsbrev og sakens øvrige dokumenter legges nå ut til offentlig ettersyn. Disse er også
tilgjengelig på biblioteket (Samling) og på servicetorget i kommunehuset.

Dokumentene kan også lastes ned fra NVEs sine sider

Dokumentene er datert 2021.06.04. Vedlegg 5 er en animasjon. Animasjonen er kun tilgjengelig på konsesjonærs hjemmeside Odalvind.no.

NVE ber om at merknader til søknaden sendes elektronisk til nve@nve.no innen 28.06.2021.