TILSKUDD I SKOG 2023

Det gis tilskudd til både skogkultur og vegbygging også i 2023. Ungskogpleie og markberedning er prioriterte tiltak. Ordningene med tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog videreføres også.

Det kan gis tilskudd til miljøtiltak i skog. Tiltak er f. eks. langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, rovfuglreir og tiurleik. Det kan også gis tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv og synliggjøring av kulturminner.

Tilskuddsordninger for skogbruket i 2023

Ta kontakt med Fredrik Haug på mobil 907 25 012, eller e-post: fredrik.haug@nord-odal.kommune.no for mer informasjon.

JAKTTID BEVER I NORD-ODAL ER 01.10. – 30.04

Fram til og med 2022 har jakttiden vært utvidet til 10.05. ved en lokal forskrift. Denne forskriften har gått ut og gjelder ikke lenger. Det er adskillig mindre bever enn for 10-15 år siden.

Samtidig kommer våren ofte tidligere, noe som gjør at beveren også er aktiv før. Argumentene for utvidet jakttid med is- og snøforhold som vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning er med det i praksis borte.

Utvidet jakt øker også faren for å skyte drektige hunndyr.

Beverjakta i Nord-Odal har jakttidsramme 01.10.-30.04.

HJORTEVILTPLAN FOR NORD-ODAL KOMMUNE

Forvaltningsplan for hjortevilt for Nord-Odal kommune 2023-2029 er på høring.

Alle kommuner som har åpnet for jakt på hjortevilt skal ha en forvaltningsplan med mål for utviklingen av bestandene av hjorteviltet. Dette er nedfelt i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 3.

Det skal tas hensyn til beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker.

Høringsfrist er satt til 10.05.23.