Bygningsmyndigheten i Nord-Odal kommune har over lengre tid fulgt opp utviklingen på den nedbrente bensinstasjonen i Gardvik. Kommunen har vært opptatt av at tomten skal sikres og ryddes på en trygg og forsvarlig måte, og var glade for å kunne gi tillatelse til oppstart av disse arbeidene i januar 2020. Oppryddingsarbeidene startet opp i slutten av uke 19. Mandag 11. mai sendte Nord-Odal kommune ut et vedtak om øyeblikkelig stans av arbeidene. Dette kan ved første øyekast virke noe merkelig. Ønsker ikke Nord-Odal kommune at tomten skal ryddes og saneres likevel?

«Vi har forståelse for at noen kan komme til å sette spørsmålstegn ved at kommunen nå har valgt å stanse arbeidene på eiendommen», sier leder for Eiendom og Samfunn i Nord-Odal kommune, Ellisiv Hovig. «Brannruinen har stått urørt i nesten 2 ½ år, og i tillegg til at den er svært skjemmende, er det også en miljørisiko at det ikke har blitt ryddet opp. Det er på høy tid at noe skjer.»

Miljøsaneringsbeskrivelse og plan for avfallshåndtering

I denne type saker er det krav om at det skal foreligge både en miljøsaneringsbeskrivelse og en plan for avfallshåndtering. Miljøsaneringsbeskrivelsen kom inn til kommunen 6. desember 2019, og er ment å ivareta riktig håndtering av helse‐ og miljøskadelige stoffer og komponenter ved rivning og demontering av bygningsmasser. Utførende entreprenør har et ansvar for å sette seg inn i rapporten og håndtere bygningsmaterialer som inneholder helse‐ og miljøfarlige stoffer, på en forsvarlig måte i henhold til krav og regelverk. Rapporten stiller en rekke krav til hvordan avfall skal sorteres og leveres til godkjente mottak.

Befaring og krav om ny dokumentasjon

Bygningsmyndigheten befarte branntomten lørdag 9. mai, og hadde da en lengre samtale med den utførende entreprenøren. Kommunen vurderte etter denne samtalen at det pågående arbeidet måtte stoppes, slik at saken kan bli vurdert på nytt.

«Vi har nå henvendt oss til ansvarlig søker og bedt om dokumentasjon på at alt avfall blir håndtert og deponert på riktig måte», sier saksbehandler i Nord-Odal kommune, Mona Kristin Berg.  «Det er veldig synd at vi nå har måttet gå til det skritt å stoppe arbeidene. I denne saken er vi usikre på om oppryddingen foregår på lovlig vis. I slike tilfeller har ikke vi noe annet valg enn å stoppe arbeidene, for så å gi en ny tillatelse dersom det innkommer opplysninger som viser at alt har og vil gå riktig for seg».

Prioriteres

Det å skulle rive og sanere en nedbrent bensinstasjon er en relativt spesiell sak. Det kommer frem i miljøsaneringsrapporten, som er på hele 36 sider. «Vi håper at all etterspurt dokumentasjon snart kommer på plass, slik at arbeidene snart kan starte opp igjen. Det er en forutsetning at oppryddingen foregår i lovlige former, og i tråd med de regler og retningslinjer som gjelder», sier Hovig, før hun avslutningsvis lover at en ny søknad vil bli gitt prioritet.

 

Opprydding branntomt